ชื่อบทความ : การสำรวจครัวเรือนที่ให้ความสนใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง หมู่ที่ 3 บ้านแสลงโทน
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน ต.แสลงโทน  อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นายอัครพล กันรัมย์


จากโครงการ U2t มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดกิจกรรมหน้าบ้านน่ามองเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงโทนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทงแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง การรณรงค์ การรักษาความสะอาด สถานที่ท่องเที่ยว และการพัฒนา สถานที่ อาคาร บ้านช่อง ถนนสาธารณะตลอดจนหน้าบ้านให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเวียบร้อย รามไปจนถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด สวยงามน่าอยู่อาศัย

จึงได้มีการสำรวจครัวเรือนที่ให้ความสนใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง หมู่ที่ 3 บ้านแสลงโทน ต.แสลงโทน  อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์ มีครัวเรือนที่สนใจร่วมกิจกรรมจำนวน 5 ครัวเรือน ประกอบไปด้วย

นางสาวจุฆามาศ หวังคะพันธ์
บ้านเลขที่ 224 ม.3

นายอะนน ทองประโคน
บ้านเลขที่ 139 ม.3

นาย.. บุระประโคน
บ้านเลขที่ 116 ม.3

นางปราณี สุขแก้ว
บ้านเลขที่ 293 ม. 3

นางสุภาพ แย้มประโคน
บ้านเลขที่ 77 ม. 3

ทั้งที่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดคร่าวๆให้แต่ละครัวเรือนได้ทราบถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ว่าจะมีการมอบกระถางต้นไม้ พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ และเมล็ดพันธุ์ผัก ประกอบไปด้วยผักชี และผักคะน้า ให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ


รูปภาพประกอบกิจกรรม

วีดีโอประจำตำบล 

อื่นๆ

เมนู