ชื่อบทความ : การลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลชุมชนตำบลแสลงโทน หมู่ที่ 3
พื้นที่ : หมู่ 3 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวพลอยไพลิน ปลัดศรีช่วย


บริบทหหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน เป็นเมืองโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยทวารวดี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 – 16 หรือ ประมาณ 2,000 – 1,500 ปี มาแล้ว และถูกทิ้งร้างไป ที่มาของชื่อ”แสลงโทน” ไม่ปรากฏหลักฐานทราบแน่ชัด น่าจะเป็นการเรียกชื่อภายหลังจากเริ่มมีคนต่างถิ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานทับซ้อนเมืองโบราณเดิม โดยลักษณะชื่อ “แสลงโทน” นั้น จึงสันนิษฐานและศึกษาเปรียบเทียบกับชุมชนโดยรอบบริเวณนี้ ปรากฏว่ามาจากการตั้งชื่อตามต้นไม้ชนิดต่างๆ ที่ชุมชนบริเวณนั้นๆ ตั้งถิ่นฐานอยู่ ซึ่งคำว่า “แสลงโทน” ก็น่าจะมาจากคำว่า “แสลง” คือต้นไม้ชนิดหนึ่ง คือ ต้นแสลง ที่มีมากในบริเวณพื้นที่ของสมัยนั้น และคำว่า “โทน” อาจะเป็นคำเติมในภายหลัง ที่ตั้งในปัจจุบันทิศเหนือ จดเขตตำบลเสม็ด และตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ทิศใต้ จดเขตตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย ทิศตะวันออก จดเขตตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย ทิศตะวันตก จดเขตตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย

               ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะพื้นที่เป็นเป็นพื้นที่ราบลุ่ม โดยลาดเอียงจากทิศเหนือลงไปทิศใต้ สภาพทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย โดยอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 150 – 180 เมตร และพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาข้าว แต่โดยศักยภาพด้านพื้นที่ที่อยู่ชานเมืองติดต่อกับเขตตัวเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัดทำให้การขยายตัวด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและการบริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว เทศบาลตำบลแสลงโทน มีประชากรตามสำเนาทะเบียนบ้านทั้งสิ้น 6,199 คน แยกเป็นชาย 3,158 คน หญิง 3,066 คน จำนวน 1,810 หลังคาเรือน


สิ่งที่ประทับใจ : บ้านแสลงโทนเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่สมาชิกในชุมชนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อยู่อย่างพอเพียง และยังมีอาชีพที่สำคัญของชุมชนนอกเหนือจากการทำการเกษตรซึ่งก็คือ การทอเสื่อกกที่เรียกได้ว่าเป็นงานฝีมือที่ขึ้นชื่อของตำบลแสลงโทน โดยมีการออกแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละผืน เรียกได้ว่าเป็นงานฝีมมือที่มีความประณีตและสวยงามอีกทั้งยังเป้นสินค้าที่ทำรายได้ให้คนในชุมชนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย นอกจากการผลิตของใช้เช่นเสื่อกกแล้วยังเห็นว่าคนในชุมชนนั้นยังสามารถผลิตไอศกรีมโบราณซึ่งเป็นของหวานที่ในปัจจุบันหาทานได้ยากแล้ว เนื่องจากมีการผลิตที่น้อยและมีขายจำนวนไม่มากจึงทำให้หาทานได้ยาก แต่สำหรับคนในตำบลแสลงโทนหรือตำบลใกล้เคียงสามารถลิ้มรสชาติความอร่อยของไอศกรีมโบราณได้ง่าย เพราะมีการผลิตในชุมชนของตนเองทั้งสิ้น จากที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ได้นำเสนออกมาผ่านบทความ แต่ยังมีอีกมายซึ่งเป็นที่น่าสนใจของตำบลแสลงโทนที่นอกเหนือไปจากของใช้ของทาน ไม่ว่าจะเป็นความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนใชชุมชน การให้ความรวมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ความโอบอ้อมอารีต่อกัน ซึ่งทำให้ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลประทับใจเป็นอย่างยิ่ง


ภาพประกอบกิจกรรม

   ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/เทศบาลตำบลแสลงโทน#ข้อมูลทั่วไป


อื่นๆ

เมนู