ชื่อบทความ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการจักสาน ของชุมชนบ้านแสลงโทนหมู่ที่ 1 
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน ต.แสลงโทน  อ.ประโคนชัน  จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวสมจิต อัมรารัมย์


สิ่งที่ประทับใจ
          หัตถกรรมเครื่องจักสานเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่สำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตตั้งแต่อดีตตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน   หัตถกรรมเครื่องจักสานเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาอันเฉลียวฉลาดของคนในท้องถิ่น  ที่ใช้ภูมิปัญญาสามารถนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน  ซึ่งมีประโยชน์ในการดำรงชีวิต  จะเห็นได้ว่าหัตถกรรมเครื่องจักสานมีมานานแล้วและได้มีการพัฒนามาตลอดเวลาโดยอาศัยการถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง  การดำรงชีวิตประจำวันของชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้เอาการรู้หนังสือมาเกี่ยวข้อง  การเรียนรู้ต่างๆ  อาศัยวิธีการฝึกหัดและบอกเล่าซึ่งไม่เป็นระบบในการบันทึก (ชูเกียรติ์  ลีสุวรรณ, 2535)  สะท้อนให้เห็นการเรียนรู้ ความรู้ที่สะสมที่สืบทอดกันมาจากอดีตมาถึงปัจจุบันหรือที่เรียกกันว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นกระบวนถ่ายทอดความรู้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทำภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นคงอยู่ต่อเนื่องและยั่งยืน
ดังที่คุณพ่อบรรลือ อัมรารัมย์ อายุ 84 ปี บ้านเลขที่58/1 หมู่ที่ 1 ที่ใช้เวลาว่างในการทำหัตถกรรมเครื่องจักสาน ประกอบไปด้วย หวดนึ่งข้าวเหนียว กระด้ง ไซดักปลา ข้องใส่ปลา พัด ฯลฯ จะเห็นว่า เครื่องจักสานต่าง ๆ นั้น มีมากมายหลายชนิด และมีเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างกันไป ลักษณะเฉพาะของเครื่องจักสานเหล่านั้น สะท้อนให้เห็นสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละท้องถิ่น สภาพการดำรงชีวิต ขนบประเพณี ความเชื่อ ตลอดจนถึงการนับถือศาสนาของกลุ่มชน ที่ผลิตเครื่องจักสาน เครื่องจักสานจึงเป็นศิลปหัตถกรรม มีคุณค่า ในฐานะที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ได้ดีอย่างหนึ่ง

ภาพประกอบกิจกรรม


คุณพ่อบรรลือกำลังเหลาไม้

คุณพ่อบรรลือกำลังเหลาไม้

ผลิตภัณฑ์จากการจักสานของคุณพ่อบรรลือ

ผลิตภัณฑ์จากการจักสานของคุณพ่อบรรลือ

คุณพ่อบรรลือกำลังสานไซ

ลงพื้นเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

วีดีโอลงพื้นที่


แหล่งอ้างอิง
https://sites.google.com/site/wisdom1305/kar-caksan

อื่นๆ

เมนู