ชื่อบทความ : กิจกรรมทำเจลแอลกอฮอล์ เเละทําความสะอาดโรงเรียนบ้านหนองบอล ตําบลเเสลงโทน อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่ :  ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
เจ้าของบทความ : นายธีระวัฒน์ ล้อประโคน


กิจกรรมทำเจลแอลกอฮอล์
               ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา เวลา 13:00 น. ทางคณะผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณการ ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรม
ทําเจลเเอลกอฮอล์ ณ โรงเรียนบ้านเเสลงโทน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อํานวยการเเละคณะครูโรงเรียนบ้านเเสลงโทนอย่างดียิ่ง ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเเลกเปลี่ยนความรู้เเละลงมือทําเจลเเอลกอฮอล์โดยผู้ปฏิบัติงานในโครงการ คณะตัวเเทนหมู่บ้าน เเละคณะอสม. ในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมได้มีการมอบเจลเเอลกอฮอล์    หน้ากากอนามัยเเละอุปกรณ์ทําความสะอาดให้กับโรงเรียนบ้านเเสลงโทนเเละตัวเเทนหมู่บ้านในตําบลเเสลงโทน

 

รูปภาพ กิจกรรมทำเจลแอลกอฮอล์ ณ โรงเรียนบ้านเเสลงโทน


กิจกรรมทําความสะอาดโรงเรียนบ้านหนองบอล
               ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา เวลา 09:00 น. ทางคณะผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณการ ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมทําความสะอาด ณ โรงเรียนบ้านหนองบอล โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อํานวยการเเละคณะครูโรงเรียนบ้านหนองบอลอย่างดียิ่ง ภายในงานมีการจัดกิจกรรมทําความสะอาดภายในบริเวณอาคารเรียนเเละโดยรอบอาคารเรียน โดยผู้ปฏิบัติงานในโครงการ  ในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมได้มีการมอบเจลเเอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยเเละอุปกรณ์ทําความสะอาดให้กับโรงเรียนบ้านหนองบอล

รูปภาพ กิจกรรมทําความสะอาด ณ โรงเรียนบ้านหนองบอล

อื่นๆ

เมนู