ชื่อบทความ : การรณรงค์ฉีดวัดซีน และแนวการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  บ้านแสลงโทน      หมู่ที่  2  ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

เจ้าของบทความ  นายธนเสฏฐ์ พยัคฆาธร ประเภทนักศึกษา  ID01

การฉีดวัคซีนให้ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ยังคงเป็นทางเดียงที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเทศไทยนอกจากการฉีดให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มด่านหน้าอาทิตำรวจ ทหาร ตามแนวชายแดน ผู้เสี่ยงสัมผัสกับโรคโควิด หรือผู้ทำงานใน Hospital ต่างๆ แล้ว ยังมีการฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ประสบการณ์ของแต่ละพื้นที่ในการรณรงค์ ทำความเข้าใจ การจัดการกับข่าวลือ ความเข้าใจผิด ให้ประชาชนในพื้นที่เห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีน และการบริหารจัดการเพื่อให้การฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว เพิ่มจำนวนผู้ได้รับวัคซีนให้มากขึ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อควบคุมการระบาด วิธีการกระจายวัคซีนซึ่งในบางภาวะ เช่นการแพร่ระบาดที่ขยายมากขึ้น อาจต้องยืดหยุ่นแนวทางที่ได้รับนโยบายเพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

จังหวัดบุรีรัมย์มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  โดยให้ผู้นำชุมชน  อสม.  เดินเคาะปนะตูบ้านทุกหลังคาเรือน

อื่นๆ

เมนู