1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย
  4. ID01-การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หมู่ที่6และหมู่ที่7 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ID01-การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หมู่ที่6และหมู่ที่7 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ : การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการหมู่ที่6และหมู่ที่7 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน :
หมู่6และหมู่7 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวบุณยวีร์ ลายทอง


ข้อมูลทั่วไป (บริบทของหมู่บ้าน)
     ตำบลแสลงโทน เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอประโคนชัย ประชากรอยู่กันเป็นกลุ่ม บ้านเรือนมีความหนาแน่น แออัด มีคูเมืองเก่าและกำแพงดินล้อมรอบชุมชนลักษณะเป็นรูปวงรี มี7หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ 1,2,3,4,5,6 และหมู่7 ตั้งอยู่ระหว่างถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 2445 สายบุรีรัมย์-ประโคนชัย อาชีพหลักของชาวบ้านคือทำนา อาชีพเสริม รับจ้าง ภาษาท้องถิ่นที่ใช้สื่อสารส่วนมากเป็นภาษาเขมรบุรีรัมย์
การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล/สิ่งที่น่าสนใจ
     ผู้นำชุมชนเป็นเสาหลักในด้านการปกครองท้องที่ให้ความร่วมมือด้านการให้ข้อมูลของพื้นที่รวมถึงประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ผู้นำชุมชนปกครองดูแล สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่6และหมู่7ให้ความร่วมมือกับผู้ปฏิบัติงานในระหว่างการลงพื้นที่เป็นอย่างดี
สิ่งที่น่าสนใจ
     พื้นที่แหล่งโบราณโคกพระนอนหน้าโรงพักตำรวจปัจจุบันได้เป็นพื้นที่ร้างแต่ยังคงไว้ซึ่งพื้นที่โบราณ การประกอบอาชีพเสริมของชาวบ้านที่เป็นเอกลักษณ์หากมาเยือนตำบลแสลงโทนคือการทอเสื่อกกเป็นส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุในชุมชนและการพูดคุยสื่อสารเป็นภาษาเขมรบุรีรัมย์ที่ยังคงสืบทอดไว้และใช้สื่อสารเป็นส่วนมากในชุมชน


ภาพประกอบบทความ:

วีดีโอประกอบบทความ:

 

 

อื่นๆ

เมนู