ข้าพเจ้านางสาวบุณยาพร สุมหิรัญ ประเภทนักศึกษา ID01 ต.เเสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร : โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยเป็นการดำเนินงานมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามเเบบฟอร์มเพื่อมาวิเคราะห์ข้อมูล

กิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ได้มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการวิเคราะห์ด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของชุม วัด เเหล่งโบราณสถาน เเม่น้ำ/ห้วย/หนองบึง/อ่าง โฮมสเตย์ ส่วนใหญ่จะเป็นวัดที่มีเปอร์เซ็นต์มากที่สุด เพราะประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เเละสำรวจประชากรผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการเเหล่งท่องเที่ยว อาชีพที่ทำรายได้สูงสุด เช่นเกษตรกรซึ่งผู้คนส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าว เป็นปัจจัยหลักเเละควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพ 

 à¹„ม่มีคำอธิบาย                                                          

วิเคราะห์ปัญหาการจัดการพัฒนาเเหล่งท่องเที่ยวในชุมชนปัญหาที่เกิดขึ้น

        – น้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

        – ขยะ

        – ควันพิษ

        – ฝุ่นละออง

 ความต้องการในการพัฒนาชุมชน

        – อยากให้ทำทางระบายน้ำ

        -อยากให้มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น        

        -ส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชนให้ผู้สูงอายุที่ว่างงาน

        -เพิ่มลำโพงประชาสัมพันธ์ ไม่ได้ยินเวลาประกาศ

        -อยากได้น้ำประปาใกล้บ้าน น้ำไม่พอใช้

        -ทำถนนให้ครบทุกสายใส่ไฟตามถนนให้สว่างขึ้น

        -หาอาชีพเสริมหลังจากทำนา มีตลาดรองรับ มีตลาดส่งออกมีอาชีพที่หลากหลาย

สิ่งที่ได้เรียนรู้

       -ได้รู้เเหล่งท่องเที่ยว

       – ได้เรียนรู้การใช้วิถีชีวิตการทำอาชีพที่สร้างรายได้

       -ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน

อื่นๆ

เมนู