จากการได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับพื้นฐานความเป็นอยู่และประวัติความเป็นมาของชุมชนแห่งนี้ ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นมาจากผู้นำชุมชนว่า พื้นที่แห่งนี้แต่เดิมนั้นเป็นชุมชนเมืองโบราณที่เก่าแก่ที่มีอายุราว 1500-2000 ปี ชุมชนแห่งนี้จะถูกล้อมรอบด้วยคูน้ำและกำแพงดิน(ซึ่งเป็นกำแพงเมืองโบราณ) ชุมชนแห่งนี้มีการขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆมากมาย เช่น ใบเสมา โครงกระดูกมนุษย์ หินทายสีขาวและสีแดง เทวรูปเก่าแก่ เครื่องประดับ และภาชนะดินเผา เป็นต้น

ชาวบ้านในชุมชนมีวิถีชีวิตเรียบง่าย มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ภาษาถิ่นที่ใช้คือภาษาเขมร ขาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ปลูกพืชผักสวนครัว และมีการเลี้ยงสัตว์เช่น วัว ควาย หมู ในตอนเช้าในหมู่บ้านจะค่อนข้างครึกครื้น ตอนสายๆชาวบ้านส่วนใหญ่จะเดินทางไปนา บางส่วนไปทำงานรับจ้าง และจะพากันกลับเข้ามาบ้านกันอีกครั้งตอนเย็น ชาวบ้านบางส่วนจะมีการทอผ้าไหม มีการสานไทร(ภาษาเขมรเรียกว่า ตรู) เป็นนำเอาเวลาเวลาว่างมาใช้สร้างรายได้เสริม

ในการลงพื้นที่สำรวจครั้งที่สองในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาก็ได้ทำการเก็บรวรวมข้อมูลจากการสอบถามชาวบ้าน ถึงสภาพความเป็นอยู่ ปัญหาในชุมชน ความต้องการในด้านต่างๆ แบบลึกมากขึ้น และนำข้อมูลต่างๆมารวบรวมและวิเคราะห์ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ความประทับใจที่ได้จากการลงพื้นที่ในครั้งที่ผ่านมานี้ ชาวบ้านในชุมชนมีอัธยาศัยดี และให้ความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูลเป็นอย่างดีและประชาชนในชุมชนบ้าน และประชาชนในชุมชนบ้านแสลงโทนให้ความรู้ เกี่ยวกับหมู่บ้านได้ ได้เล่าประวั ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านทำให้ผม ได้ ได้ความรู้หลายอย่างเกี่ยวกับหมู่บ้านแสลงโทน

อื่นๆ

เมนู