โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 กุมภาพันธ์ 2564


ลงพื้นที่ ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และชี้แจง แนะนำ การมอบหมายงาน การลงพื้นที่


โดยกลุ่ม : สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                 1. พื้นที่รับผิดชอบ ตำบล แสลงโทน อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์
                 2. ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู