แบบฟอร์มการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบล แสลงโทน อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์
2. ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

สรุปการเข้าป้อนข้อมูล เพื่อความสะดวก
1. login เข้าระบบก่อน
 http://u2t.bru.ac.th

2. แบบฟอร์ม 01: แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน
http://u2t.bru.ac.th/f01/

3. แบบฟอร์ม 02: แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19
http://u2t.bru.ac.th/f02/

4. แบบฟอร์ม 03 (Before)
http://u2t.bru.ac.th/category/forms/

5. แบบฟอร์ม 04 (Before)
http://u2t.bru.ac.th/f04-before/

6. แบบสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุม กลุ่มอาชีพ ภูมิปัญญา และความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
     สามารถดูได้ใน Link ของ line กลุ่ม
6.1 (ต.แสลงโทน)
6.2 (ต.โคกย่าง)

7. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (รายงานทุกเดือน)
http://u2t.bru.ac.th/report/

8. แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่
(สำหรับตำบลแสลงโทน และตำบลโคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์)
http://u2t.bru.ac.th/f06/
     1_แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย
2_แบบสำรวจชุดที่ 2 สำหรับตลาด
3_แบบสำรวจชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน
4_แบบสำรวจชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน

9. แบบฟอร์ม 05-รายงานสถานภาพตำบล (Tambon Profile) (ส่งข้อมูลมหาวิทยาลัย ภายใน 24 ก.พ. 2564)
แบบฟอร์ม 05-รายงานสถานภาพตำบล (Tambon Profile)   Word
แบบฟอร์ม 05-รายงานสถานภาพตำบล (Tambon Profile)  Pdf

อื่นๆ

เมนู