ชื่อบทความ : สร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยกิจกรรม “หน้าบ้านน่ามอง” 
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน  อำเภอประโคนชัน  จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวศรัณยา สวยรูป

กิจกรรม “หน้าบ้าน น่ามอง”

      ในการจัดกิจกรรมหน้าบ้านน่ามองจะมีบ้านที่เข้าร่วมโครงการ หมู่ละ 5 ครัวเรือน แบ่งกันรับผิดชอบแต่ละหมู่ ได้หมู่ 6 และ หมู่ 7 เเละจะมีการประกวดหน้าบ้านที่มีความสวยงามน่ามองโดยจะมีของรางวัลดังนี้

รางวัลที่ 1    1,000 บาท
รางวัลที่ 2    700 บาท
รางวัลที่ 3    500 บาท
รางวัลชมเชย 7 รางวัลๆ ละ 1 หมู่บ้าน รางวัลละ 300 บาท

ลักษณะกิจกรรม
– การปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ผักสวนครัว
– จัดแต่งหน้าบ้านให้น่ามอง ให้อยู่สภาพแวดล้อมที่สะอาด

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัย
  2. กระตุ้นจิตสำนึกและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัย
  2. สภาพแวดล้อมมีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย

รูปภาพกิจกรรม

 


วิดีโอประจำตำบล

อื่นๆ

เมนู