กระผม นายสันติชัย มั่นยืน                                                                                                                                                                นักศึกษา ชั้นปีที่3 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์                                                                                                                                      เจ้าหน้าที่ ประจำบ้านแสลงโทน ม.2 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

“กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง”

 

     เนื่องด้วยโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการประจำ ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ได้มีการจัดโครงการหน้าบ้านน่ามอง โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการเพิ่มความน่าอยู่ให้กับชุมชน และการมีส่วนร่วมของชาวบ้านใน ต.แสลงโทน โดยจะให้เจ้าหน้าที่พนักงานมาลงพื้นที่ร่วมกันจัดการบ้านเรือนที่เข้าร่วมโครการในหมู่ที่ 1-7 จะมีการคัดเลือกบ้านต้นแบบมาหมู่บ้านละ 5 หลังคาเรือน รวมทั้งหมด 7 หมู่บ้าน 35 หลังคาเรือน ทางผู้จัดจะมีการซื้อกระถางต้นไม้ บัวรดน้ำ พันธุ์ผัก พัธ์ุดอกไม้ ต้นดอกดาวเรือง ลวดมัด และติดป้ายชื่อประจำบ้าน ของหล่านี้จะนำมาประดับตกแต่งบ้านให้น่าอยู่ โดยการจัดแต่งต้นไม้ดอกไม้ให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีกติกาและของรางวัลดังนี้

กติกา                                                                                                                                                                              1. จัดสวยน่ามองสะอาดตา

2.ร่วมมือดีมีของมาตกแต่งเพิ่ม

3.มีความน่ามองจนถงขั้นตัดสิน

ของรางวัล  แจ้งรางวัล หน้าบ้านน่ามอง ครัวเรือนที่จัดสวย ร่วมกิจกรรมดี มีของครัวเรือนเสริมเพิ่มเติม

รางวัลที่ 1 1000 บาท

รางวัลที่ 2 700 บาท

รางวัลที่ 3 500 บาท

ชมเชย 7 รางวัลๆ ละ 1 หมู่บ้าน รางวัลละ 300 บาท

                                                                                                                                                                  

การลงมือปฏิบัติโครงการ

การลงมือปฏิบัติงานโดยจะมีเจ้าหน้าที่พนักงานลงไปช่วยปลูกต้นไม้ ตัดหญ้าจัดสวน ปลูกผักและดอกไม้ จัดสวน ติดป้ายชื่อ ปัดกวาดเก็บเศษขยะ ตัดกิ่งไม้ จัดแจงองค์ประกอบต่างๆให้มีความสมบูรณ์

 

   กิจกรรมนี้จะมีส่วนช่วยทำให้ชุมชนมีความสะอาด เรียบร้อย น่าอยู่ น่ามอง และที่สำคัญคือการได้ทำลงมือปฏิบัติงานร่วมกับคนในชุมชน ก่อให้เกิดความสามัคคี ชุมชนได้มีการพัฒนาต่อๆไป  

                                

     

อื่นๆ

เมนู