ชื่อบทความ : ID01-ไม้ดอกไม้ประดับพืชผักในครัวเรือนชุมชนแสลงโทน
พื้นที่ : บ้านแสลงโทน  ตำบลแสลงโทน   อำเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวธัญธารีย์  ธรรมวัฒน์กิตติ
ประเภท:  ประชาชน


ไม้ดอกไม้ประดับพืชผักในครัวเรือนชุมชนแสลงโทน

                    ชุมชนบ้านแสลงโทนเป็นหมู่บ้านที่มีเชื้อสายเขมรเป็นส่วนใหญ่  ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรเพาะปลูกข้าวเอาไว้บริโภคและจำหน่ายเอง
ผู้เขียนเติบโตมาจากชุมชนแสลงโทนได้เห็นชีวิตการเป็นอยู่ของคนในชุมชนมีหลายหลังคาเรือนที่ชาวบ้านปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักในครัวเรือนเอาไว้รับประทานเองเช่น  ผักบุ้ง  พริก  ผักกาด  ตะไคร้  ข่า  ขิง  บวบ  กะเพรา  โหระพา   ถั่วพู ฯลฯ   ดังนั้นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ทางทีมงานและอาจารย์ที่ปรึกษา  ประชุมทางออนไลน์เราได้จัดกิจกรรมโครงการหน้าบ้านน่ามองเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเสริมสร้างความรู้ด้านเพาะปลูกพืชต่างๆเอาไว้บริโภคในครัวเรือนด้วยตนเองได้  

การดำเนินกิจกรรมโครงการหน้าบ้านน่ามอง

 * แบ่งทีมงานที่จะดูแลครัวเรือนแต่ละหมู่  ผู้เขียนรับผิดชอบดูแล  หมู่ที่1   หมู่ที่ 4  ทีมประชาชน    เลือกหมู่ละ  5  ครัวเรือน
* ลงพื้นที่สำรวจเลือกครัวเรือนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม  แจ้งรายละเอียด  ชื่อ  นามสกุล    บ้านเลขที่  เพื่อที่จะนำข้อมูลไปทำป้ายชื่อให้
    รายชื่อครัวเรือนที่เข้ากิจกรรม  หมู่ที่  1   จำนวน  5  ครัวเรือน
1.  นายเน็ก  โสมประโคน   บ้านเลขที่  139  ม.1
2. นางน้อยหน่า   โสมประโคน  บ้านเลขที่  351  ม.1
3. นางสาวสนม   เอ็มประโคน  บ้านเลขที่  51  ม.1
4. นางรุ่งนภา    จันวิจิตร   บ้านเลขที่  427/1  ม.1
5. นางสลวย   อะรัญ   บ้านเลขที่  145  ม.1

     รายชื่อครัวเรือนที่เข้ากิจกรรม    หมู่ที่4 จำนวน  5  ครัวเรือน
 1. นางงอน  แก้วยก  บ้านเลขที่  217  ม.4
2. นางฉลวย  แย้มประโคน   บ้านเลขที่  89  ม.4
3. นางพร  เว่ารัมย์  บ้านเลขที่  110  ม.4
4. นายศิวกร   เพชรประโคน  บ้านเลขที่301  ม.4
5. นายเกียรติชัย   ประประโคน  บ้านเลขที่  195  ม.4
*  ลงพื้นที่วันที่   9  ตุลาคม  64   นำวัสดุอุปรกรณ์ต่างๆมอบให้ทุกครัวเรือนที่ร่วมกิจกรรม   มีกระถาง   บัวรดน้ำ  ลวด   ป้ายชื่อ
ไม้ดอกไม้ประดับเมล็ดพันธ์ุผัก  ดอกไม้  ให้แต่ละครัวเรือนเพาะปลูกเมล็ดผัก   ดอกไม้ไว้เลย
*  ลงพื้นที่  วันที่   13  -14  ตุลาคม 64  ทีมงาน  5  ท่าน  ประเภทประชนชน ไปช่วยจัดตกแต่งทุกครัวเรือนที่ร่วมกิจกรรมทั้ง  หมู่1  หมู่ 4
* มีการประกวดกิจกรรมในครั้งนี้   มีรางวัล  ที่  1,2,3  และรางวัลชมเชย 7  รางวัล   มีของกำนัลให้พี่เลี้ยงที่ได้รางวัลที่ 1
กติกา    1.จัดสวย   น่ามอง  สะอาดตา
2.ร่วมมือดี   มีของมาตกแต่งเพิ่ม
3. น่ามองจนถึงตัดสิน
*   ให้ระยะเวลาในการเพาะปลูกไปอีก  2  สัปดาห์  เพื่อให้พืชผักที่ปลูกเติบโต

          จากที่ได้ลงพื้นที่ช่วยกันจัดตกแต่งหมู่ที่1  หมู่ที่4 ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  เพราะ ทุกคนชอบปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัวอยู่แล้ว   ทุกคนดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ขอขอบคุณทีมงานและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำกิจกรรมในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีค่ะ


ภาพกิจกรรมโครงการหน้าบ้านน่ามอง

มอบวัสดุอุปกรณ์ให้ครัวเรือนร่วมกิจกรรม

มอบวัสดุอุปกรณ์ให้ครัวเรือนร่วมกิจกรรม

ทีมงานช่วยกันจัดตกแต่ง  กวาด  รดน้ำต้นไม้

 

  

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู