ชื่อบทความ : การจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดงานอบรมกิจกรรมเเปรรูปผลิตภัณฑ์ ณ ศาลาหมู่ที่ 3 ตำบลแสลงโทน
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน ต.แสลงโทน  อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นายอัครพล กันรัมย์


ในวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา คณะผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตําบลประจํา ตําบลเเสลงโทน อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมอบรมกิจกรรมเเปรรูปผลิตภัณฑ์ ณ ศาลาหมู่ที่ 3 ตำบลแสลงโทน   โดยก่อนการจัดกิจกรรมได้มีการประชุมวางเเผน การดําเนินงานเเละมอบหมายหน้าที่ในด้านต่าง ๆ โดยในกิจกรรมนี้กระผมได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดเตรียมสถานที่ ตลอดการขับรถเพื่อรับส่งผู้เข้าร่วมอบรม
ทั้งนี้ในการอบรม วิทยากรและคณะทำงานจะคอยสังเกตและประเมินทักษะกลุ่มเป้าหมาย ว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านใดเป็นหลัก ได้แก่ เรื่องการทอ การย้อมสี การตัดแบบ การเย็บประกอบ การสอย เพื่อคัดเลือกเป็นหัวหน้าทีมในแต่ละด้าน และจะเป็นผู้ดูแลเรื่องคุณภาพมาตรฐานการผลิตในทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันยังมีการประเมินคุณภาพของกลุ่มเป้าหมายว่าอยู่ในระดับไหน เช่น ทำได้บางส่วน ทำได้ทั้งหมด หรือทำได้และสามารถสอนผู้อื่นได้ เป็นต้น เพื่อมอบงานให้ตรงกับศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย

ซึ่งการทอเสื่อกกเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้จากการทำนา  โดยทอเสื่อกกเพื่อไว้ใช้ในครัวเรือนหรือนำออกมาจำหน่ายบ้าง เริ่มนำเสื่อกกมาดัดแปลงเป็นเสื่อพับ มีลวดลาย ยกดอก ลายขิด  เมื่อมีการรวมกลุ่มเกิดขึ้นในหมู่บ้าน จึงมีการรวบรวมผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายที่ต่างๆ  จึงนำเสื่อกกมาดักแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ  เช่น กระเป๋า หมอน ที่รองแก้วรองจาน

ตัวอย่าง เช่น กระเป๋า เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเสื่อกก จากเสื่อกกราคาผืนละ 150 บาท เมื่อนำมาแปรรูปเป็นกระเป๋า จะทำกระเป๋าได้อย่างน้อย 3 ใบ ราคาใบละอย่างต่ำ 300 บาท และขายได้สูงสุดใบละ 1,000 บาท โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1. เสื่อกกลายมัดหมี่
2. กระดาษแข็งทำแบบ
3. ซิป
4. กาวเคมี
5. ดินสอ
6. ผ้าคอตตอน
7. ไม้บรรทัด

ขั้นตอนการผลิต

ขั้นตอนที่  เลือกเสื่อกกลายที่ต้องการทำกระเป๋า
ขั้นตอนที่ 2 นำมาตัดแบบ
ขั้นตอนที่ 3 นำแบบมาทาบกับเสื่อกก ทากาวทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อให้กาวแข็งตัว


รูปภาพประกอบกิจกรรม


แหล่งอ้างอิง https://souvenirbuu.wordpress.com


วีดีโอประจำตำบล 

 

อื่นๆ

เมนู