ชื่อบทความ : การจัดอบรมกิจกรรมนักเล่าเรื่อง ณ ศาลาหมู่ที่ 1 ตำบลแสลงโทน
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน ต.แสลงโทน  อ.ประโคนชัน  จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวสมจิต อัมรารัมย์


ในวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา คณะผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตําบลประจํา ตําบลเเสลงโทน อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมอบรมกิจกรรมกิจกรรมนักเล่าเรื่อง ณ ศาลาหมู่ที่ 1 ตำบลแสลงโทน  โดยก่อนการจัดกิจกรรมได้มีการประชุมวางเเผน การดําเนินงานเเละมอบหมายหน้าที่ในด้านต่าง ๆ โดยในกิจกรรมนี้ดิฉันได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมสถานที่ ตลอดจนได้มีโอกาสในการออกไปแสดงทักษะการพูดในระหว่างการอบรม

มัคคุเทศก์เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวมากที่สุดและใช้เวลาอยู่กับนักท่องเที่ยวนานที่สุดงานสาขาใดๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเรานี้ แต่การตระหนักรู้ถึงความสำคัญอการท่องเที่ยว ตลอดจนภาระหน้าที่และเทคนิคการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์มือะจะไม่เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลายแม้ในปัจจุบันนี้ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในความหมายและความสำคัญของมัคคุเทศก์อย่างที่ไม่ควรจะเกิดมีขึ้นจึงสมควรที่จะได้ศึกษาและทราบถึงความหมาย ความสำคัญ บทบาท และภาระหน้าที่ของมัคคุเทศก์กันเสียใหม่ให้ถูกต้อง เพื่อจักได้ตลอดจนทำการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติงาน และใช้งานมัคคุเทศก์มืออาชีพได้อย่างถูกต้อง เพื่อความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพมัคคุเทศก์ของตัวมัคคุเทศก์เองและเพื่อความเจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยส่วนรวมด้วยต่อไปในอนาคต

1. มัคคุเทศก์คือใคร? มัคคุเทศก์คือผู้ที่นำนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ โดยให้บริการในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลายเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ความเพลิดเพลินสนุกสนานได้รับความสะดวกสบายและได้รับความปลอดภัยและในที่สุดให้ได้รับความพึงพอใจและประทับใจไม่รู้ลืม.. (ความหมายของมัคคุเทศก์ตามกฎหมายจะเป็นเช่นไรก็แล้วแต่กฎหมายนั้น ๆ จะบัญญัติไว้ แต่ความหมายของมัคคุเทศก์ในที่นี้พิจารณาจากภาระงานของมัคคุเทศก์เป็นสำคัญ)

2. สิ่งที่มัคคุเทศก์พึงระมัดระวัง
มัคคุเทศก์จะต้องศึกษาและฝึกอบรมอย่างหนักเพราะ..

1) นอกจากมัคคุเทศก์จะต้องรอบรู้ในเรื่องราวต่าง ๆ อย่างแท้จริงแล้วมัคคุเทศก์ยังจะต้องสามารถนำไปถ่ายทอดหรือบอกเล่าบอกกล่าวให้คนอื่น ๆ (ซึ่งก็คือนักท่องเที่ยว) ให้ได้รับรู้รับทราบและได้รับทั้งความรู้ความบันเทิงและความซาบซึ้งใจไปพร้อมกันด้วยและต้องถ่ายทอดอย่างน่าสนใจควยจึงนับว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความสามรถอย่างมากต้องฝึกฝนอบรมมาอย่างดีทีเดียวและนี่หตุผลที่ว่าทำไมมัตตเทศก์แต่ละคนจึงจะต้องผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมัคคุเทศก์มาอย่างหนักหน่วง
2) นอกจากความรอบรู้แล้วก็ยังต้องมีบุคลิกภาพที่ดีต่องานอาชีพมัคคุเทศก์ด้วย
3) สิ่งที่มัคคุเทศก์ต้องระมัดระวังที่สุดก็คือ จะต้องไม่โกหก ไม่พูดเท็จ ไม่เดาสุ่ม ไม่พูดส่งเดช
4) สิ่งที่ต้องพึงระมัดระวังอีกประการหนึ่งคือ จะต้องไม่ปฏิเสธนักท่องเที่ยว เมื่อถูกขอร้องไม่ว่าเรื่องใด ต้องรับได้ว่าเสมอ ทำได้เสมอ
5)สิ่งสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งสำคัญไม่แพ้กันคือ เราจะต้องให้การบริการแก่นักท่องเที่ยวในกลุ่มทุกคนเป็นอย่างดี ให้เขารู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติดูแลอย่างเท่าเทียมกัน และในกรณีมัคคุเทศก์มือเล้วเขาจะต้องแสดงความเป็นมืออาชีพให้เห็นได้โดยการบริการแก่นักท่องเที่ยวทุกคนชนิดที่ร้องเที่ยวแต่ละคนนั้นรู้สึกเสมือนว่าเขาได้รับการบริการเป็นพิเศษจากมัคคุเทศกผู้นั้นอยู่คนเดียวเล่าวคือรู้สึกว่ามัคคุเทศก์บริการแก่เขาอย่างโดดเด่นเป็นพิเศษและรู้สึกว่าเขาเด่นและสำคัญกว่าคนอื่น ๆ ทั้ง ๆ ที่มัคคุเทศก์ผู้นั้นก็บริการให้แก่ทุก ๆ คนอย่างเท่าเทียมกัน – นี่จึงจะเป็นการให้บริการของมืออาชีพอย่างแท้จริง.. ให้แต่ละคนรู้สึกว่า“ ได้รับการบริการเป็นพิเศษอยู่คนเดียวเท่านั้น” อย่างนี้ให้ได้

3. งานของมัคคุเทศก์เป็นงานบริการในฐานะที่งานมัคคุเทศก์เป็นงานบริการหมายความว่าเป็นงานที่สนองความต้องการของลูกค้า (ซึ่งก็คือนักท่องเที่ยว) ด้วยสินค้าและบริการ (บริการได้แก่กิจกรรมหรือการกระทำต่าง ๆ นานา) ก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าจึงจะถือว่าเป็นการบริการแล้ว-หากไม่สนองความต้องการของลูกค้าหรือสนองความต้องการไปแต่ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าก็ไม่อาจจะนับว่าเป็นการสนองความต้องการของลูกค้าแต่อย่างใดและไม่ถือว่ามีการเสนอบริการเกิดขึ้นเรียกว่ายังมิได้มีการเสนอบริการหรือยังมิได้ให้บริการนั้นเอง… นั่นคือเมื่อใดที่มีการสนองความต้องการของลูกค้าตรงตามความต้องการของลูกค้าจึงจะเท่ากับมีการเสนอบริการแล้วทั้งบริการด้วยสินค้าหรือด้วยการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ (บริการ) ก็ตาม (ต้องชัดเจนว่าหากมิได้เสนองความต้องการของลูกค้าแต่สนองความต้องการของตัวผู้ให้บริการเอง ฯลฯ ก็ไม่นับว่าเป็นการบริการ… ขอให้จดจำไว้ให้ดี) แต่การบริการมีหลายระดับ – ต้องพิจารณาให้ดี

4. มัคคุเทศก์ต้องมีความมีใจรักในการให้บริการ (Service mind) อย่างไรเรียกว่ามีใจรักในการให้บริการหรือมี Service Mind-อธิบายได้หรือไม่? การมีใจรักในการให้บริการหรือมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ…. คือตามปกติก็จะถือว่าการหนริการหรือการบริการนั้นคือหน้าที่อันหนึ่งเป็น Function อันหนึ่งเท่านั้น ส่วนในการมีใจรักการคือ … รู้สึกชอบหรือพึงพอใจที่จะให้การบริการและเมื่อบริการไปแล้วผู้รับการบริการมีความ

พึงพอใจมีความประทับใจ ผู้ให้บริการที่รักการบริการผู้นั้นก็จะอิ่มเอมใจจนนอนหลับฝันดีได้ตลอดคืนนั่นเอง

5.ทำไมนักท่องเที่ยวจึงเลือกที่จะไปท่องเที่ยวโดยมีมัคคุเทศก์ไปด้วย
ผู้คนส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวไปกับทัวร์ที่มีมัคคุเทศก์นำไปก็ด้วยสาเหตุเหล่านี้ใช่หรือไม่?

1) เพื่อเรียนรู้เรื่องราวของดินแดนหรือพื้นที่นั้น ๆ เช่นประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์สถาปัตยกรรมต้นไม้ใบหญ้าตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนในชีวิตประจำวัน ฯลฯ
2) เพื่อค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ดินแดนใหม่ ๆ พื้นที่ใหม่ ๆ
3) เพื่อใช้เวลาให้มีค่าที่สุดคือได้พบได้เห็นมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แม้ในเวลาอันน้อยนิด
4) เพื่อให้ได้รับประโยชน์ / ได้รู้จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะให้ข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศและประสบการณ์ส่วนตัวได้อย่างละเอียดครบถ้วน
5) เพื่อความสะดวกสบายเนื่องจากมีคนคอยดูแลคือไม่ต้องคอยถือเงินเอาไว้จ่ายค่าที่พักค่าอาหารค่าโน่นค่านี้ไม่ต้องคอยกังวลกับรายการที่จะต้องท่องเที่ยวไปในแต่ละวันไม่ต้องคอยห่วงกับการจองตั๋วหรือจองสิ่งต่าง ๆ ล่วงหน้า
6) เพื่อจะไม่ต้องหลงทางให้เสียเวลา (หากเดินทางไปเอง)
7) เพื่อจะได้พบกับคนแปลกหน้าอื่น ๆ ในกลุ่มที่ท่องเที่ยวไปด้วยกันนั้น
8) เพื่อที่จะได้ทำให้เหมือนกันกับที่คนอื่นเขาทำกันจะได้ไม่ตกรุ่นหรือไม่พ้นสมัยหมายความว่าเราจะต้องไม่ประเมินค่าของ“ การทำตามฝูงชน” ให้ต่ำเกินไปบางครั้งหากไม่ทำก็จะรู้สึกว่าขาดอะไรไปเช่นไม่ได้ถ่ายภาพ ณ ที่ตรงนั้นแล้วให้รู้สึกเสียดายเป็นต้นหรือไม่ได้ทำตามแฟชั่นแล้วไม่สบายใจก็มี
9) เพราะต้องไปตามคำเชิญเช่นไปตามคำเชื้อเชิญของสมาคมหรือบางกรณีไปตามคำเชิญของบริษัทคือเป็นรางวัลเมื่อได้ชัยชนะทำยอดขายเข้าเป้าที่บริษัทได้ตั้งไว้เป็นต้นแต่จะอย่างไรก็ตามหากมัคคุเทศก์สามารถกำหนดและกระตุ้นให้กลุ่มนักท่องเที่ยวทราบถึงจุดมุ่งหมายของกลุ่มในการท่องเที่ยวครั้งนี้ได้แล้วมัคคุเทศก์ก็จะสามารถนำเที่ยวได้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งทีเดียว


รูปภาพประกอบกิจกรรม


แหล่งอ้างอิง https://fineart.msu.ac.th/th/goodwillguideatdongbangvillage


วีดีโอประจำตำบล 

อื่นๆ

เมนู