ชื่อบทความ  :  ID01-พัฒนาด้านทักษะนักเล่าเรื่องเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่ชุมชนแสลงโทนกำแพงดินถิ่นโบราณ
พื้นที่  :  บ้านแสลงโทน   ตำบลแสลงโทน    อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ  : นางสาวธัญธารีย์   ธรรมวัฒน์กิตติ
ประเภท: ประชาชน


พัฒนาด้านนักเล่าเรื่องเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่ชุมชนแสลงโทนกำแพงดินถิ่นโบราณ

       ชุมชนบ้านแสลงโทนเป็นชุมชนโบราณโดยมีกำแพงดินและคูน้ำล้อมรอบชุมชน  มีวัฒนธรรมทางเขมรขนบธรรมเนียบประเพณีที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ  เช่น ประเพณีงานแต่งงาน   งานบวช  งานแห่ตาปู่(ทำบูญหมู่บ้าน) ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีงานหัตถกรรมที่ลูกหลานได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน  อย่างเช่น  งานทอเสื่อกก   งานจักสาน   งานทอผ้าด้วยกีไม้โบราณ  งานปัก  แปรรูปผลิตภัณฑ์   ดังนั้นทางทีมงานที่ดูแลตำบลแสลงโทนและอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ประชุมทางออนไลน์สรุปว่าแสลงโทนต้องยกระดับเตรียมความพร้อมสู่ชุมชนท่องเที่ยวต่อไป   โดยโครงการได้เชิญวิทยากรทางด้านการเป็นนักเล่าเรื่องหรือเจ้าบ้านที่ดี  มาเสริมความรู้ทักษะให้กับปราชญ์ด้านต่างๆ ให้ไปสู่ชุมชนท่องเที่ยวต่อไป
         กำหนดจัดกิจกรรมระหว่าง  วันที่   26-27   ตุลาคม  2564
วันที่  26 ต.ค. ทีมงานได้เชิญผู้นำชุมชน  ฝ่ายบริหาร นายกเทศมนตรีเทศบาลแสลงโทน  นายกเทียนอิ๋ว  เหลืองเดชานุรักษ์ , ปลัดเทศบาล,รองนายก, เลขานุการนายก,ประะธานสภา,ฝ่ายปกครองกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ตำบลแสลงโทน   ประธานพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอประโคนชัย   เข้าร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้  ได้แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 1 ตำบล1มหาวิทยาลัย  ที่ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติกิจกรรมต่างๆของตำบลแสลงโทน
ได้เชิญผู้นำมาพบปะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้    ให้ผู้นำได้ชมผลงานต่างๆของกลุ่มอาชีพ   ทีมงานได้จัดบูธ แบ่งเป็น  งานจักสาน   งานทอเสื่อกก
งานผ้าทอและแปรรูปผลิตภัณฑ์   เสร็จแล้ว  ให้กลุ่มอาชีพแบ่งกลุ่มเพื่อที่จะเล่าประวัติของงานที่ทำว่าเป็นมาอย่างไร  และให้ทีมงานสรุปแต่ละประเภท
ผู้เขียนประทับใจงานของแต่ละกลุ่มอาชีพที่ได้นำมาจัดแสดงผลงานให้ผู้นำได้ชมในครั้งนี้คะ

วันที่  27  ต.ค. เชิญวิทยากร   2  ท่าน   1.  อาจารย์วันดี  เธียรสวัสดิ์กิจ     ประธานมังคุเทศก์จบุรีรัมย์
                                                                2.  อาจารย์จิตนา   วัชรโพธิกร    สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 การเป็นนักเล่าเรื่องที่ดี
                  * 
 สร้างความประทับใจ- การไหว้-รอยยิ้ม-การแต่งกาย-มารยาท
                   *   ถ่ายทอด-เล่าเรื่องราวของชุมชน ด้วยความจริงใจ    ออกมาจากใจ
วิทยากรให้ความรู้ด้านต่างๆ  ให้ผู้เข้าอบรมได้ออกมาพูดในแต่ละหัวข้อ   ทุกคนดูตื่นเต้นมาก  วิทยากรให้คำแนะนำแต่ละคนต้องปรับส่วนไหน
ผู้เขียนก็ได้ออกไปเล่าประวัติศาลตาปู่ของชุมชนแสลงโทน   ตลอดการอบรมวิทยากรให้ความรู้หลายด้านมีประโยชน์กับชุมชนอย่างมาก  ขอบคุณทางโครงการที่มอบกิจกรรมดีๆเข้ามาพัฒนาชุมชนแสลงโทนในครั้งนี้คะ  เพื่อยกระดับเป็นชุมชนท่องเที่ยวต่อไป  ทุกคนได้ทราบประวัติของชุมชนโบราณให้ช่วยกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมโบราณให้อยู่คู่กับชุมชนสู่รุ่นลูกหลานต่อไป


ภาพกิจกรรมอบรม  วันที่  26-27  ต.ค. 64 ศาลาหมู่ที่  1  ตำบลแสลงโทน

จุดคัดกรองและลงทะเบียน

ผลิตภัณฑ์จักสาน

ผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม   ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายปกครอง

ผลิตภัณฑ์เสื่อกก

นายกเทศมนตรีเทศบาลแสลงโทน นายกเทียนอิ๋ว เหลืองเดชานุรักษ์ มาพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอแลแปรรูป

ประธานพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอประโคนชัย

ผู้นำเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผู้นำชุมชนฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครอง

 

แบ่งกลุ่มให้ทีมงานสรุปเรื่องราวแต่ละผลิตภัณฑ์

นายกเทียนอิ๋วเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์ชุมชน

วิทยากร อ.วันดี อ.จิตนา ถ่ายทอดความรู้ของนักเล่าเรื่อง,เจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่ชุมชน

ผู้ใหญ่บ้านเลือกชมผ้าทอและสั่งออร์เดอร์ผ้าผืน

วิทยากรให้ออกมาเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ผ้าแปรูป

ให้กลุ่มอาชีพแบ่งกลุ่มเล่าเรื่องราวผลิตภัณฑ์ของตัวเอง  เพื่อให้ทีมงานบันทึกไว้

วิทยากรถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้


วีดีโอประจำตำบลแสลงโทน

                      

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู