ชื่อบทความ : ID01-นักเล่า หมู่2 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน หมู่ 2
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวนิชาภัทร ล้อประโคน
ประเภท: นักศึกษา


เมื่อวันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลแสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรม นักเล่าเรื่อง โดยได้เชิญพิธีกรมาให้ความรู้ทั้งในด้านการเล่าเรื่อง แะประวัติความเป็นมาของชุมชนแสลงโทน การกล้าแสดงออก การทำอย่างไรนักท่องเที่ยวถึงซื้อสินค้าที่ผลิตภายในชุมชน โดยอาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ และอาจารย์จินตนา วัชรโพธิกร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จักกิจกรรมให้กับชุมชน ได้กล้าแสดงออกทั้งการพูด และการศึกษาประวัติชุมชนที่ลงลึกและสรุปได้ใจความเพื่อเตรียมพร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่  

อื่นๆ

เมนู