ชื่อบทความ: อบรมสูงวัยสุขภาพดีด้วยหลัก 6 อ.
พื้นที่: บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย
ชื่อเจ้าของบทความ: นางสาวบุณยวีร์ ลายทอง


วันศุกที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการประจำตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมอบรมผู้สูงอายุ โดยมีอาจารย์นธภร วิโสรัมย์ และคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร มอบความรู้เกี่ยวกับการมีสุขภาพที่ดีด้วยหลัก 6 อ. มีรายละเอียดดังนี้
1.อาหาร คือ การรู้จักบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ไม่กินอาหารดิบ ปลอดสารพิษด้วยและต้องมีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอกับอายุและร่างกายของผู้รับประทานด้วย
2.ออกกำลังกาย คือ ต้องสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายให้เหมาสมกับช่วงวัยของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เข้าใจหลักการออกกำลังกายที่ถูกต้อง
3.อารมณ์ คือ ต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์ของตัวเองและเรียนรู้อารมณ์ของตนเองอย่างมีสติเมื่อเจอสถานการณ์ รู้จักวิธีการลดความเครียดและความวิตกกังวลต่างๆ สร้างสายใยและความสัมพันธ์ต่อครอบครัวและคนรอบข้าง
4.อนามัยและสิ่งแวดล้อม คือ คุณต้องปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพและเพื่อสร้างจิตสำนึกต่อส่วนรวม และต้องดูแลสุภาพแวดล้อมของตัวเราทั้งในบ้านและบริเวณบ้าน
5.อโรคยา คือ โรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้
6.อบายมุข คือ พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดปัญหากับตนเองและสังคม เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มสุราหรือเล่นการพนัน เป็นต้น
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีนอกจากนี้ อาจารย์นธภร ยังสอนท่ากายบริหารอย่างง่ายด้วยการใช้ไม้พลอง และยางยืดให้กับผู้สูงวัยและอสม.ประจำตำบลแสลงโทนให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย


ภาพประกอบกิจกรรม


วีดีโอประจำตำบล

อื่นๆ

เมนู