บทความประจำเดือนธันวาคม 2564 กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพอย่างถูกหลักสุขภาวะตามนโยบาย 6 อ สำหรับการหนุนเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ข้าพเจ้านางสาวบุณยาพร สุมหิรัญ ประเภทนักศึกษา ID01ต.เเสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร : ID01โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยเป็นการดำเนินงานอย่างมีเป้าหมาย

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพอย่างถูกหลักสุขภาวะตามนโยบาย 6 อ สำหรับการหนุนเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลเเสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

เมนูสุขภาพ  (ความรู้ 6 อ.)
การสร้างสุขภาพ  6 อ.
สุขภาพดีนำมาซึ่งความสุข                 สุขภาพดีเป็นความปรารถนาของทุกคน
สุขภาพดีสร้างได้ด้วยตนเอง           
  สุขภาพพอเพียงเป็นแนวทางสู่สุขภาพดี

6 อ. คือกุญแจเปิดประตูสู่สุขภาพดี
อ. 1        อาหาร   
ในแต่ละวันควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุก  ปรุงใหม่  ปรุงสะอาดปลอดสารพิษและ
ปรุงครบ 5 หมู่
อ.  2        ออกกำลังกาย
                ควรออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง  ครั้งละ 30-45 นาที
อ.  3        อารมณ์
                ควรหมั่นฝึกจิตของตนเองโดยการฝึกสมาธิ  วิปัสสนา  หรือปฏิบัติกิจตามศาสนาที่ตนเองนับถือ  มองโลกในแง่ดี  เข้าใจตนเองและผู้อื่น  มีอารมณ์ขัน  คบหาสมาคมกับญาติสนิทมิตรสหาย
อ.  4        อโรคยา
                ควรศึกษาหาความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค   ฝึกทักษะในการดูแลตนเองเบื้องต้น  ไม่ควรใช้ยาฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น
อ.  5        อนามัยสิ่งแวดล้อม
                อนามัยที่ดีเริ่มจากตัวเรา  ให้รักษาความสะอาดของร่างกาย  เสื้อผ้า  ตลอดจนเครื่องใช้ส่วนตัวอยู่เสมอ  และจัดสิ่งแวดล้อมของที่อยู่อาศัยของตนเองให้เป็นระเบียบ  สะอาดเรียบร้อย
น่าอยู่เสมอ  จัดที่ทำงานให้สะอาด  อากาศถ่ายเทสะดวก  หลีกเลี่ยงมลพิษ และมีสุขาภิบาลดี
อ.  6        อบายมุข
                ควรประพฤติตนในการลด  ละ  เลิกอบายมุขต่างๆ เช่น บุหรี่  สุราและการพนัน  เป็นต้น
ควรมีสติและไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข  เพราะจะนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพของตนเอง

   

                                     

อื่นๆ

เมนู