ชื่อบทความ : เกษตรทฤษฎีใหม่ปุ๋ยหมักอินทรีย์ มีค่านำไปใช้

ชื่อหมู่บ้าน :  ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ : นายภัทรพล สุดประโคน

ประเภท : บัณฑิตจบใหม่


เกษตรทฤษฎีใหม่ปุ๋ยหมักอินทรีย์มีค่านำไปใช้
“เกษตรทฤษฎีใหม่” แนวพระราชดำริการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ทำกิน เพื่อการอยู่รอดและพึ่งตนเอง
ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น
ให้แบ่งพื้นที่ ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30: 30: 30: 10

  • พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อใช้เก็บกักน้ำฝนในฤดูฝนและ ใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง       ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำต่าง ๆ
  • พื้นที่ส่วนที่สอง ประมาณ 30% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวัน สำหรับครอบครัวให้เพียงพอตลอดปี       เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้
  • พื้นที่ส่วนที่สาม ประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวัน            หากเหลือบริโภคก็นำไปจำหน่าย
  • พื้นที่ส่วนที่สี่ ประมาณ 10% เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่นๆ

ปุ๋ยหมักชีวภาพ คือ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการหมักกับน้ำสกัดชีวภาพ ช่วยปรับปรุงดิน ย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้เป็นอาหารแก่พืช
วัสดุอุปกรณ์  1. วัสดุเศษพืช  2. มูลสัตว์  3. ปุ๋ยยูเรีย  4. สารเร่งซุปเปอร์ พด.1
วิธีการทำ
– ละลายสารเร่งในน้ำ 1 ถัง (ประมาณ 20 ลิตร) คนให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ 10 นาที
– รดสารละลายลงบนกองปุ๋ยหมักที่เตรียมไว้ หมั่นรดสารละลายทุกเช้า-เย็น เป็นเวลา 10 วัน และพลิกกลับกองปุ๋ยเป็นประจำ เพื่อระบายความร้อน แล้วจึงนำมาใช้งาน

 

วิดีโอประจำตำบล

 

 

อื่นๆ

เมนู