ชื่อบทความ : ภาพรวมการดำเนินกิจกรรมในชุมชนตำบลแสลงโทน
พื้นที่ : ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวพลอยไพลิน ปลัดศรีช่วย

ภาพรวมการดำเนินกิจกรรมในชุมชนตำบลแสลงโทน

              โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินกิจกรรมครบ   11 เดือน จึงขอนำเสนอเรื่องการจัดกิจกรรมภายในชุมชนตลอดระยะเวลา 11 เดือน ผ่านทางบทความนี้
ชื่อกิจกรรมที่จัดรวมกับชุมชนแสลงโทน 
             กิจกรรมการพัฒนาผ้าฝ้ายทอมือพื้นเมือง
             กิจกรรมการมัดย้อมผ้าทอมือและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
             กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก
             กิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับแปรรูปเสื่อกกและการปฏิบัติการแปรรูปตามแบบใหม่
             กิจกรรมการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์
กิจกรรมการรณรงค์ต้านโควิด 2019 ชาวตำบลแสลงโทน
             กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพอย่างถูกหลักสุขภาวะตามนโยบาย 6 อ สำหรับการหนุนเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
             กิจกรรมการทำความดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน หน้าบ้านหน้ามอง
             กิจกรรมการพัฒนาเพิ่มทักษะในการเสริมอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์
             การหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจัดการขยะในครัวเรือน
และขอนำเสนอภาพรวมดังนี้

                        กิจกรรมการพัฒนาผ้าฝ้ายทอมือพื้นเมือง                          กิจกรรมการพัฒนาผ้าฝ้ายทอมือพื้นเมือง
                                     กิจกรรมการมัดย้อมผ้าทอมือ                                   อบรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
                           กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก                               กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก
 กิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับแปรรูปเสื่อกกและการปฏิบัติการแปรรูปตามแบบใหม่
 กิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับแปรรูปเสื่อกกและการปฏิบัติการแปรรูปตามแบบใหม่
กิจกรรมการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์
กิจกรรมการรณรงค์ต้านโควิด 2019 ชาวตำบลแสลงโทน กิจกรรมการรณรงค์ต้านโควิด 2019 ชาวตำบลแสลงโทน
 กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพอย่างถูกหลักสุขภาวะตามนโยบาย 6 อ
 กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพอย่างถูกหลักสุขภาวะตามนโยบาย 6 อ
กิจกรรมการทำความดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน หน้าบ้านหน้ามอง กิจกรรมการทำความดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน หน้าบ้านหน้ามอง
กิจกรรมการพัฒนาเพิ่มทักษะในการเสริมอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์ กิจกรรมการพัฒนาเพิ่มทักษะในการเสริมอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์
การหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด         การจัดการขยะในครัวเรือน การหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด         การจัดการขยะในครัวเรือน

 วีดีโอประจำตำบล

 

อื่นๆ

เมนู