ชื่อบทความ : การออกแบบลวดลายเสื่อกก ทางเลือกใหม่สู่ชุมชน ต.เเสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564
พื้นที่ :  ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
เจ้าของบทความ : นายภัทรพล สุดประโคนกิจกรรมการอกกแบบลวดลายเสื่อกก เป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาจากกิจกรรมอบรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ดังนั้นทางทีมงานของตำบลแสลงโทนจึงจัดกิจกรรมการออกแบบลวดลายเสื่อกก โดยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่ชาวบ้านในชุมชน

          วันที่ 16 กรกฏาคม 2564 เริ่มกิจกรรมการอบรมออกแบบลวดลายเสื่อกก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ อาคาร 18 เป็นสถานที่จัดกิจกรรม มีการวางแผนลำดับกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. แบ่งทีมงานออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ออกแบบลวดลายที่แปลกใหม่โดยนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน กลุ่มที่ 2 ออกแบบลวดลายดั่งเดิมตามความสนใจของชาวบ้าน
2. แจกจ่ายอุปกรณ์การออกแบบ เช่น ดินสอ, กระดาษลายเส้น, ยางลบ, กรรไกร, ปากกาเมจิกสี เป็นต้น
เวลา 09.00-12.00 ออกแบบลวดลายตามความสนใจ โดยคำนึงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนแสลงโทนเป็นหลัก โดยรับฟังคำบรรยายของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
เวลา 13.00-15.30 ติดปะลวดลายลงกระดาษชาป โดยเริ่มจากการนำลวดลายที่ออกแบบไปถ่ายเอกสาร เพื่อนำติดปะลงกระดาษชาป แล้วจึงนำภาพขึ้นนำเสนอ เป็นต้น
ทั้งนี้กิจกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยโดยปราศจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทางคณะผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณการ ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และชาวบ้านชุมชนแสลงโทน 

ภาพประกอบกิจกรรม

                                                        

วิดีโอประกอบบทความ

อื่นๆ

เมนู