ชื่อบทความ : ID01 –สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง รายละเอียดการปฏิบัติงานและการเก็บข้อมูลประกันสังคมมาตรา40 ประจำเดือน กันยายน

ชื่อสำนักงาน : สำนักงานประกันสังคมบุรีรัมย์ สาขานางรอง

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวฤทัยรัตน์  ลาโสภา

ดิฉันและทีมงานในตำแหน่ง กพร. ได้รับมอบหมายงานให้ลงปฏิบัติงาน  ณ  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง วันที่ 3 เดือนกันยายน  2564 ซึ่งมีทีมงานในตำแหน่ง กพร.  ทั้งหมด 3  คน  ซึ่งจะต้องมาปฏิบัติงานในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30 น.

การออกพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง สวัสดิการด้านการประกันสังคมมาตรา 40  เพื่อสร้างหลักประกันให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานของเรา

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทางสำนักงานจึงมีคำสั่งงดออกพื้นที่ และได้ปฏิบัติงานในสำนักงานประกันสังคม สาขานางรองจึงได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในสำนักงานประกันสังคม สาขานางรอง คือ

  • ลงรับหนังสือทางราชการ
  • บันทึกข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 40 ลงในแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  • บันทึกรับแจ้งการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
  • ประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตนเกี่ยวกับงานประกันสังคมมาตรา 40 บนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  • ตรวจสอบเลขบัญชีเจ้าของกิจการห้างร้าน

 

 

อื่นๆ

เมนู