ชื่อบทความ : การจัดกิจกรรมออกแบบลายเสื่อกก
พื้นที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เจ้าของบทความ นายอมรเทพ ชัยภา


    กิจกรรมการอบรมออกแบบลวดลายเสื่อกก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ อาคาร 18 เป็นสถานที่จัดกิจกรรม มีการวางแผนลำดับกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. แบ่งทีมงานออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ออกแบบลวดลายที่แปลกใหม่โดยนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน กลุ่มที่ 2 ออกแบบลวดลายดั่งเดิมตามความสนใจของชาวบ้าน
2. แจกจ่ายอุปกรณ์การออกแบบ เช่น ดินสอ, กระดาษลายเส้น, ยางลบ, กรรไกร, ปากกาเมจิกสี เป็นต้น
เวลา 09.00-12.00 ออกแบบลวดลายตามความสนใจ โดยคำนึงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนแสลงโทนเป็นหลัก โดยรับฟังคำบรรยายของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
เวลา 13.00-15.30 ติดปะลวดลายลงกระดาษชาป โดยเริ่มจากการนำลวดลายที่ออกแบบไปถ่ายเอกสาร เพื่อนำติดปะลงกระดาษชาป แล้วจึงนำภาพขึ้นนำเสนอ เป็นต้น
    กิจกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยโดยปราศจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทางคณะผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณการ ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และชาวบ้านชุมชนแสลงโทน 

กิจกรรมครั้งนี้จัดภายใต้มาตรการป้องกันโควิด


วีดีโอประจำเดือน

 

อื่นๆ

เมนู