ชื่อบทความ DI01-ลงพื้นที่เก็บข้อมูล หมู่ 2 บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

พื้นที่ หมู่ 2 บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นายธนเสฏฐ์ พยัคฆาธร

สิ่งที่เห็นและสิ่งน่าสนใจ

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ชุมชนบ้านแสลงโทน หมู่ 2 จะพบเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีความเป็นแบบเรียบง่าย โดยชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นจะประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น ทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ ไก่ หมู วัว ควาย ซึ่งจะมีเพียงชาวบ้านกลุ่มน้อยที่จะทำการค้าขาย และยังพบเห็นได้ว่าชุมชมบ้านแสลงโทนเป็นชุมชนเก่าแก่มาแต่โบราณ มีกำแพงล้อมรอบ ลักษณะของแบบบ้านส่วยใหญ่แล้วยังคงเป็นยกใต้ถุนบ้านสูง และภาษาที่ใช้ในการสื่อสารนั้นเป็นภาษาท้องถิ่น(ภาษาเขมร) ซึ่งชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์เก็บไว้อีกด้วย

ปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่

ปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่คือ ชาวบ้านบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือ ชุมชมแออัดทำให้เกิดการสับสน และไม่ชินทางทำให้เกิดการเก็บข้อมูลที่ล่าช้า

การแก้ปัญหา

การแก้ปัญหาข้างต้นคือการพยายามเป็นมิตรและเข้าไปตีสนิทกับชาวบ้าน และแสดงตัวตนว่าสิ่งที่ทำทำไปเพื่ออะไร เพื่อให้ชาวบ้านได้มีการเปิดใจให้ความร่วมมือ และเข้าติดต่อผู้นำชุมชนเพื่อให้ผู้นำชุมชุมประกาศให้กับชาวบ้านได้ทราบ ส่วนการไม่ชินทางได้มีการสอบถามไปยังชาวบ้าน ณ บริเวณนั้นเพื่อไปในที่ที่ถูกต้อง

ภาพประกอบกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู