หมู่  2 บ้านแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นายธนเสฏฐ์  พยัคฆาธร

กิจกรรมการจัดหน้าบ้านน่ามอง จากโครงการ U2T ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

บ้านควรจะมีต้นไม้ที่ร่มรื่น เป็นบรรยากาศที่สดใส   และปลอดภัยสำหรับคนในครอบครัว ในการจัดโครงการหน้าบ้านน่ามองอย่างแรกของกิจกรรมนี้ที่ตองทำเลยก็คือ  การหาชาวบ้านที่มีส่วนร่วมของหน้าบ้าน  ที่สวยงาม ที่เต็มใจเข้าร่วมโครงการ โดยคัดเลือกแต่ละหมู่มา  5  ครัวเรือนที่มีหน้าบ้านสวยงามมาประกวดกันภายในตำบล    โดยมีการตั้งรางวัลในการประกวดไว้ เพื่อกระตุนให้ชาวบ้านสนใจมากขึ้น  เมื่อได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว  เตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมน่าบ้านน่ามอง  เตรียมทีมงานเพื่อลงพื้นที่      ตกแต่งน่าบ้าน  การถางหญ้าหน้าบ้าน ช่วยปลูกต้นไม้ ช่วยติดป้ายชื่อเจ้าบ้าน ช่วยขุดแปลงเพื่อที่จะปลูกพืชผักสวนครัวของครัวเรือนที่ถูกเลือกให้สวยงามขึ้น

อื่นๆ

เมนู