การอบรมปฏิบัติการเขียนบทความ ตำบลแสลงโทน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
17 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


ตัวอย่างการเขียนบทความ

ชื่อบทความ : การอบรมปฏิบัติการเขียนบทความ ตำบลแสลงโทน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน : ตำบลแสลงโทน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ  :  ผศ.สนิท พาราษฎร์


ข้อมูลทั่วไป (บริทบทหมู่บ้าน)
   ประวัติ พื้นที่ อาณาเขต ประชากร

สิ่งที่น่าสนใจ/การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
      ลงพื้นที่หมู่บ้านสายโท 4 ใต้ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสำรวจสภาพชุมชนและเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านสายโท 4ใต้ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลภาคครัวเรือน รวมถึงให้ข้อแนะนำ ให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาชุมชนบ้านสายโท 4ใต้ 

ภาพการลงพื้นที่


การแทรก Youtube


การแทรก Map


อื่นๆ

เมนู