ชื่อบทความ : ความประทับใจ และอาชีพของสมาชิกภายในชุมชน บ.หนองบอน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านหนองบอน (หมู่ 5)
ชื่อเจ้าของบทความ : นายภัทรพล สุดประโคน


สิ่งที่มีความประทับใจภายในชุมชน     
         จากการลงสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูลของชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 ม.5 บ.หนองบอน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย  ทำให้ทราบถึงอัตลักษณ์ภายในชุมชนที่มีความน่าประทับใจ ดังต่อไปนี้
   1. สระน้ำขนาดใหญ่กลางชุมชน
   2. ลานสันทนาการ ลานกิจกรรม ออกกำลังกาย ตลาดแลกเปลี่ยนสินค้า สำหรับมาชิกในชุมชนใช้ทำกิจกรรมต่างๆ
   3. ศาลหลวงปู่อุดม ย่ารวย ที่เป็นที่เคารพสักการะในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นรากฐานของวัฒนธรรม ประเพณี รวมไปถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ที่ทำให้สมาชิกในชุมชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเสียสละต่อส่วนรวม  และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ในชุมชนอย่างเหมาะสม
นอกนี้ชุมชนบ้านหนองบอน มีลักษณะของสมาชิกในชุมชนส่วนมากไปทำงานในต่างจังหวัด หรือพื้นที่ห่างไกลจากชุมชน จึงทำให้สมาชิกในชุมชนมีความใกล้ชิดกัน สนิทสนมกลมเกลียว แบ่งปัน เป็นสิ่งที่หาได้ยากในสังคมไทยในปัจจุบัน

อาชีพที่สมาชิกในชุมชน
1. เกษตรกร (อาชีพหลัก)
ทำนาปี เป็นฤดูการทำนาปกติ สภาพปัญหาที่พบเจอ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศฝนทิ้งช่วง ภัยแล้ง และระบบการจัดการน้ำยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดี
   2. รับจ้างทั่วไป (อาชีพเสริม) ทำหลังจากฤดูการทำนา เช่น รับจ้างก่อสร้าง รับจ้างตัดอ้อย ทอเสื่อ เลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ ไก่ ห่าน  เป็นต้น
   3. อาชีพอื่นๆ ได้แก่ ข้าราชการในหน่วยงานของรัฐ ค้าขาย เป็นต้น

     

ปัญหาและอุปสรรค์ในการเก็บข้อมูล
   1. ระบบประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บ้านเสียหายขาดการซ่อมแซม จึงทำให้การกระจายข่าวสารไม่ทั่วถึง
   2. สมาชิกในชุมชนส่วนมากทำงานต่างจังหวัด หรือพื้นที่ห่างไกล
   3. สมาชิกในชุมชนส่วนน้อยไม่ให้ความร่วมมือ

การแก้ปัญหา
   1. แจ้งผู้นำชุมชนผ่านการบอกเล่าปากต่อปาก หรือผู้ปฏิบัติงานกระจายข่าวสารระหว่างลงพื้นที่
2. เลือกเวลาการลงพื้นที่ช่วงเวลาหลังเลิกงาน 16.00-18.00
3. ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ คุณประโยชน์ต่อชุมชน ให้สมาชิกในชุมชนเข้าใจได้มากที่สุด

ภาพประกอบ

วิดีโอประจำเดือนมีนาคม 2564

 

อื่นๆ

เมนู