ชื่อบทความ : ชุมชนน่าอยู่ วิถีชีวิตพอเพียง บ.หนองบอน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านหนองบอน (หมู่ 5)
ชื่อเจ้าของบทความ : นายภัทรพล สุดประโคน


          หมู่ ๕ บ้านหนองบอน เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กในตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  มีผู้อยู่อาศัยประมาณ ๑๒๔ ครัวเรือน มีระบบการบริหารจัดการหมู่บ้านที่ดี โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่ปกครองดูแลความเดือดร้อน และความสงบสุขของลูกบ้าน
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในหมู่บ้านหนองบอน จะเห็นได้จากผู้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย บ้านเรือนในชุมชนมีลักษณะปลูกติดๆกัน แผนผังชุมชนคล้ายรูปวงกลม มีสระน้ำอยู่ใจกลางหมู่บ้าน โดยการพึ่งพาอาศัยกัน ดำเนินชีวิตโดยใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) เสริมการดำรงชีวิตหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวข้าว เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ บริหารจัดการแหล่งน้ำ และปลูกพืชไร่ เป็นต้น
ชาวบ้านที่นี่จะมีนิสัยที่เอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันในชุมชน รวมทั้งยังมีการช่วยกันทำกิจกรรมเมื่อมีเทศกาล หรืองานสำคัญต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนมีความสามัคคี เช่น การจัดเตรียมสถานที่การเลือกตั้งนายกเทศบาลที่ผ่านมา ร่วมมือช่วยกันรักษาดูแลชุมชนให้สะอาด และสิ่งที่ประทับใจที่สุดในการลงพื้นที่ครั้งนี้ คือ ลักษณะการดำเนินชีวิตของชาวบ้านในชุมชนที่หาได้ยากในสังคมปัจจุบัน ความเอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานของพลเมืองชาวไทยเป็นหลัก ทั้งนี้เป็นผลทำให้การเก็บข้อมูลสามารถเข้าถึงชาวบ้านได้ง่าย และได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี

ความรู้เพิ่มเติม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง
ห่วง ๑ ความพอประมาณ หมายถึง ความอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
ห่วง ๒ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล
ห่วง ๓ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒ เงื่อนไข
๑. เงื่อนไข ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
๒. เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต


  บริบทภายในชุมชน

       ภาพถ่ายดาวเทียมแผนผังหมู่บ้าน

    ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อื่นๆ

เมนู