ชื่อบทความ : ประวัติความเป็นมา และสภาพทางภูมิศาสตร์บ้านหนองบอน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านหนองบอน (หมู่ 5)
ชื่อเจ้าของบทความ : นายภัทรพล สุดประโคน


                                     
ข้อมูลทั่วไป (บริทบทหมู่บ้าน)

     ประวัติความเป็นมาของชุมชน
          ในอดีตเป็นพื้นที่ที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ เอกลักษณ์ของชุมชนที่มีมาตั้งแต่อดีตมาสู่ปัจจุบัน คือ สระน้ำ โดยสระน้ำนี้เป็นสถานที่หยุดพักของเกวียนค้าขาย ต่อมาตระกูลอาษาภักดิ์ ซึ่งเป็นตระกูลที่เข้ามาบุกเบิกพื้นที่สร้างที่พักอาศัยเป็นตระกูลแรก ต่อมาจึงค่อยๆ มีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่มาของชื่อ “บ้านหนองบอน” คือ สระน้ำที่มีต้นบอนขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก
     ลักษณะทางภูมิศาสตร์/สภาพทางสังคม
          มีสภาพทางภูมิศาสตร์ลักษณะเป็นที่ราบ ลักษณะที่โดดเด่นของชุมชน คือ การทำเกษตรกรรมเป็นหลัก เลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ เป็นต้น
จากการลงพื้นที่ทำให้ทราบว่าสภาพทางสังคมในชุมชนปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุและเด็ก เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเข้าไปทำงานต่างจังหวัดเป็นส่วนมาก
     พื้นที่ และประชากร
ปัจจุบันชุมชนบ้านหนองบอน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,000 ไร่ มีจำนวนประชากร 996 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนา : พุทธ ภาษาที่ใช้ : ส่วนมากคือ ภาษาเขมร รองลงมาคือภาษาไทย ตามลำดับ

สิ่งที่น่าสนใจ/การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
          การลงพื้นที่บ้านหนองบอน หมู่ 5  ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยช่วงการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสัปดาห์แรกของการทำงานได้เข้าไปชี้แจงรายละเอียดกับผู้นำชุมชนประจำหมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนมากให้ความร่วมมือเป็นกันเอง มีรอยยิ้มให้กับผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ โดยการลงพื้นที่มีเป้าหมายเพื่อสำรวจสภาพชุมชนและเก็บรวมรวมข้อมูล เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน
สิ่งที่น่าสนใจ    1. ศาลหลวงปู่อุดม ยายรวย ซึ่งเป็นศาลตายายที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ
                        2. วัดป่าธรรมาวาส เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน และประกอบพิธีทางศาสนา
                        3. วัฒนธรรมการเคารพผู้อาวุโสของเด็กในชุมชนถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชน และโรงเรียนบ้านหนองบอน

ศาลหลวงปู่อุดม ยายรวย

โรงเรียนบ้านหนองบอน

สระน้ำ ประจำชุมชนบ้านหนองบอน

                ลักษณะภูมิประเทศ : เป็นที่ราบ

วิดิโอประกอบบทความ

 

 

อื่นๆ

เมนู