ชื่อบทความ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                        ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นายภัทรพล สุดประโคน


       โครงการยกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ ตามแผนงานของทีมงานตำบลแสลงโทนได้ดำเนินการมาถึงขั้นตอนสำคัญ โดยได้เรียนเชิญคณะวิทยากรจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ มาอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนชาวบ้านตำบลแสลงโทน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการรับรองผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ต่อผู้ผลิต และผู้บริโภค รวมถึงมีการจัดแสดงสินค้าที่มาจากชุมชน เพื่อให้คณะวิทยากรได้แนะนำตัวสินค้า รวมถึงการร่วมกิจกรรมของวิทยากรและชาวบ้าน เช่น กิจกรรมตอบคำถาม-รับของรางวัล เป็นต้น
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ อบรมมอบความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสินค้า รวมไปถึงลิขสิทธิ์สินค้า ระยะเวลา รวมไปถึงให้คำแนะนะแก่ชาวบ้านในชุมชน เพื่อที่จะนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชนสู่ความเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมในอนาคตสืบไป

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

วิดีโอประจำตำบล

 

อื่นๆ

เมนู