ชื่อบทความ : มาตราการป้องกัน บริหารจัดการการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดภายในชุมชน บ.หนองบอน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านหนองบอน (หมู่ 5)
ชื่อเจ้าของบทความ : นายภัทรพล สุดประโคน


เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งยังคงพบเหตุการณ์ระบาดของโรคกระจายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงจังหวัดบุรีรัมย์ จึงจำเป็นต้องมีกำหนดแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพทั้งในชุมชนและนอกชุมชน
บ้านหนองบอน (หมู่ 5) เป็นส่วนหนึ่งของตำบลแสลงโทน หลังเกิดการแพร่ระบาดกระจายทั่วประเทศ ส่งผลกระทบหลายด้าน อาทิด้านเศรษฐกิจ ด้านการว่างงาน-ตกงาน ค่าครองชีพสูง เป็นต้น ทำให้สมาชิกภายในชุมชนบางส่วนที่ทำงานต่างจังหวัดเดินทางกลับมาที่ชุมชนบ้านหนองบอน จึงจำเป็นต้องมีแนวทางการเฝ้าระวังตามคำสั่งของข้อสั่งการจากประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2564 ดังต่อไปนี้
     1. ข้อปฏิบัติของศูนย์คัดกรอง covid-19 ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน และการเฝ้าระวังประจำวันของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
     – (หมอคนที่ 1) วัดอุณหภูมิ อาการแรกพบ หากพบว่ามีไข้ อาการผิดปกติ เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้รายงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) (หมอคนที่ 2) ถ้าพบมีความเสี่ยงสูง ให้ส่งต่อโรงพยาบาลทันที (หมอคนที่ 3)
– กรณีการกักตัวที่บ้าน ขอให้ อสม. เฝ้าระวัง วัดไข้ ถามอาการผู้กัดตัวทุกวันตลอดระยะเวลา 14 วัน ให้รายงาน รพ.สต. (หมอคนที่ 2) ถ้าพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ให้ส่งต่อพยาบาลทันที (หมอคนที่ 3)
– หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ให้ประสานโรงพยาบาลปฏิบัติตามข้อแนะนำการส่งตัวตรวจ โดยไปคลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic)ไม่ควรให้ผู้ป่วยไปโดยไม่รู้ว่าไปจุดไหนห้ามไปร่วมกับญาติหรือบุคคลอื่นเพราะมีโอกาสแพร่เชื้อระหว่างทางได้

นอกจากนี้วันที่ (14 พ.ค.64) จากกรณีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกหนังสือคำสั่งให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข้ารับการฉีด “วัคซีนโควิด-19” ป้องกันการติดเชื้อและควบคุมกแพร่ระบาด โดยใช้วิธีเคาะประตูบ้าน หากฝ่าฝืนอาจจะได้รับโทษตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ บังคับใช้เฉพาะในกลุ่มเสี่ยง สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน หลังจากนี้จังหวัดบุรีรัมย์อาจจะมีมาตรการเข้มกว่านี้ เช่น อาจจะมีกฎข้อบังคับห้ามไม่ให้ออกนอกสถานที่ หรืออาจจะไม่ให้เข้าไปสถานบริการต่างๆ โดยจะขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ หากไม่ได้แสดงบัตรการฉีดวัคซีนที่เป็นมาตรการของจังหวัดบุรีรัมย์ แบบเข้มข้นเพื่อให้ประชาชนปลอดภัย
จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบในหลายด้าน วิถีชีวิตที่ต้องปรับเปลี่ยน และการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง ดังนั้นทางประธาน อสม. ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมมาตรการในการป้องกันจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่

ลานอเนกประสงค์

วิดีโอประกอบบทความ

 

 

อื่นๆ

เมนู