ชื่อบทความ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเเบบฟอร์ม หมู่2 บ้านเเสลงโทน ตำบลเเสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

พื้นที่ หมู่ 2 บ้านเเสลงโทน ตำบลเเสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชืื่อเจ้าของบทความ นางสาวบุณยาพร สุมหิรัญ

ข้าพเจ้านางสาวบุณยาพร สุมหิรัญ ประเภทนักศึกษา ID01ต.เเสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร : ID01โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้จัดการประชุมจากการดำเนินงานลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานเมื่อ วันที่ 3 เมษายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงสำรวจพื้นที่ในหมู่2 บ้านเเสลงโทน ตำบลเเสลงโทน โดยการลงพื้นที่นั้นคนในชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บข้อมูลแบบสอบถามตามหมู่บ้าน มาวิเคราะห์ จากการสำรวจ จุดเด่นของหมู่บ้านคือ การทำการเกษตรเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน เช่น ทำนา ปลูกผัก เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย เลี้ยงหมู จากการสำรวจความต้องการของคนในหมู่บ้านคือ อยากมีอาชีพเเละรายได้เสริมเพิ่มขึ้น
จากการสำรวจผลกระทบจากโควิด-19 พบว่าคนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด เเละมีการปฏิบัติตามแนวป้องกันโรคระบาดโควิด-19ได้เป็นอย่างดี
ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการลงพื้นที่
-ปัญหาความยากจน หนี้สินสะสมจำนวนมาก รายจ่ายมากกว่ารายรับ
-จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเเบบฟอร์มปัญหาคือ ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมักจะตอบแบบสอบถามไม่ได้ และเลือกที่จะไม่ตอบเพราะกลัวเอาข้อมมูลไปทำอย่างอื่น ส่วนใหญ่ประชากรในชุมชนไม่อยู่บ้าน ทำให้เก็บแบบสอบถามไม่ครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์

อื่นๆ

เมนู