ชื่อบทความ : สถานที่สำคัญ บ.หนองบอน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านหนองบอน (หมู่ 5)
ชื่อเจ้าของบทความ : นายอมรเทพ ชัยภา


สถานที่สำคัญ
1. ศาลหลวงปู่อุดม ย่ารวย ที่เป็นที่เคารพสักการะในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นรากฐานของวัฒนธรรม ประเพณี รวมไปถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ที่ทำให้สมาชิกในชุมชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเสียสละต่อส่วนรวม  และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ในชุมชนอย่างเหมาะสม
นอกนี้ชุมชนบ้านหนองบอน มีลักษณะของสมาชิกในชุมชนส่วนมากไปทำงานในต่างจังหวัด หรือพื้นที่ห่างไกลจากชุมชน จึงทำให้สมาชิกในชุมชนมีความใกล้ชิดกัน สนิทสนมกลมเกลียว แบ่งปัน เป็นสิ่งที่หาได้ยากในสังคมไทยในปัจจุบัน

2. วัดป่าธรรมาวาส เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน และประกอบพิธีทางศาสนา

3.สระน้ำ โดยสระน้ำนี้เป็นสถานที่หยุดพักของเกวียนค้าขาย ต่อมาตระกูลอาษาภักดิ์ ซึ่งเป็นตระกูลที่เข้ามาบุกเบิกพื้นที่สร้างที่พักอาศัยเป็นตระกูลแรก ต่อมาจึงค่อยๆ มีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่มาของชื่อ “บ้านหนองบอน” คือ สระน้ำที่มีต้นบอนขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก

วีดีโอประจำเดือน


อื่นๆ

เมนู