1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย
  4. ID01-สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดการปฏิบัติงานและการเก็บข้อมูลประกันสังคมมาตรา40 นายวงศ์สถิตย์ อานประโคน

ID01-สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดการปฏิบัติงานและการเก็บข้อมูลประกันสังคมมาตรา40 นายวงศ์สถิตย์ อานประโคน

                                           สำนักงานประกันสังคมบุรีรัมย์      

       สวัสดีครับ กระผมนายวงศ์สถิตย์ อานประโคน ประเภทบัณทิตจบใหม่ กพร. ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย (ID01) เป็นผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงาน เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  ณ  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์  ต.อิสาน  อ.เมืองบุรีรัมย์  จ.บุรีรัมย์

               กระผมและทีมงานในตำแหน่ง กพร. ได้รับมอบหมายงานให้ลงปฏิบัติงาน ณ  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งมีทีมงานในตำแหน่ง กพร. ทั้งหมด 8 คน  ซึ่งจะต้องมาปฏิบัติงานในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

              กระผมได้เข้าไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประกันสังคมตั้งแต่วันที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 ในวันแรกของการทำงานได้มีการรายงานตัวและปฐมนิเทศถึงวัตถุประสงค์  เป้าหมายในการทำงานแนวทางการปฏิบัติงาน  และการเยี่ยมชมสำนักงานก่อนการปฏิบัติงานซึ่งแนะนำโดย  คุณดรัณภัทร อนณวิชญ์  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และจะเป็นผู้ดูแล  ควบคุมการทำงาน  ทีมงาน กพร. ที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานประกันสังคม จ.บุรีรัมย์  งานที่ทีมเราได้รับมอบหมายหลัก ๆ  คือ  การออกพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง สวัสดิการด้านการประกันสังคมมาตรา 40 ตาม “โครงการ 1 ตำบล ทุกหมู่บ้าน”  เพื่อสร้างหลักประกันให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานของเรา  โดยการลงพื้นที่ ณ  ต.บ้านไทร  อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์  และ  ต.สามแวง  อ.ห้วยราช  จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นตำบลต้นแบบ 1 ตำบลร้อยเปอร์เซ็น ซึ่งจะออกพื้นที่ทุกสัปดาห์ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี  หากวันใดไม่ได้ออกพื้นที่ทีมงานจะปฏิบัติงานภายในสำนักงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การให้บริการ  ให้คำแนะนำผู้ประกันตนในการขึ้นทะเบียนรับผลประโยชน์ทดแทน  กรณีว่างงาน การทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ งานการเงินเกี่ยวกับการทำบัญชีรายจ่ายเงินทดแทน เงินสมทบ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

       

การออกพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง สวัสดิการด้านการประกันสังคมมาตรา 40 ตาม “โครงการ 1 ตำบล

ทุกหมู่บ้าน” ลงพื้นที่ ณ  ต.บ้านไทร  อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์  และ  ต.สามแวง  อ.ห้วยราช  จ.บุรีรัมย์

   

 การทำบัญชีรายจ่ายเงินทดแทน เงินสมทบค่ารักษาพยาบาลของผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39

   

การให้บริการ  ให้คำแนะนำผู้ประกันตนในการขึ้นทะเบียนรับผลประโยชน์ทดแทน  กรณีว่างงาน

การทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์สวัสดิการด้านการประกันสังคมมาตรา 40

           โดยสรุป เดือนกุมภาพันธ์ หลังจากที่ได้รับมอบหมายงานและปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเนื้องานแล้วนั้น การปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะเป็นการออกพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง สวัสดิการด้านการประกันสังคมมาตรา 40 ตาม “โครงการ 1 ตำบล ทุกหมู่บ้าน”  เพื่อสร้างหลักประกันให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานของเรา  โดยการลงพื้นที่ ณ  ต.บ้านไทร  อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์  และ  ต.สามแวง  อ.ห้วยราช  จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นตำบลต้นแบบ 1 ตำบลร้อยเปอร์เซ็น และการจัดทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผู้ประกันตนให้เป็นฐานข้อมูลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น

อื่นๆ

เมนู