ชื่อบทความ :ID01 – สรุปและจัดนิทรรศการโครงการ หมู่2 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน หมู่ 2
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวนิชาภัทร ล้อประโคน
ประเภท: นักศึกษา


จากการทำงานมาตลอดทั้งปี มีทั้งการลงพื้นที่เก็บข้อมูล จนกระทั้งการลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้แก่ชุมชน ในการลงเก็บข้อมูลได้มีการนำข้อมมูลมาวิเคราะห์เพื่อประเมินความก้าวหน้าของ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พื้นที่รับผิดชอบ ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ว่ามีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด และการจัดกิจกรรมมีการประมวภาพการจัดกิจกรรม

และได้มาการจัดนิทรรศการประมวลผลการทำงาน ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลแสลงโทน นำทีมโดยคณะ U2Tตำบลแสลงโทน ได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ประจำโครงการ ทำให้งานดำเนินการผ่านไปได้อย่างบรรลุเป้าหมาย ได้มีการจัดโชว์ผลงานของกลุ่มชาวบ้าน ได้มีการจำหน่ายสินค้าที่ผลิตขึ้นในชุมชน ทั้งนี้การดำเนินงานที่ผ่านมานั้น ส่วนตัวดิฉัน ได้ทั้งความรู้ ความสารถ ความเข้าใจในกรบวนการผลิต กระบวนการจัดโชว์ผลงานตลอดนความร่วมมือของทีมงานตำบลแสลงโทนทุกคน ถึงแม้จะมีอุปสรรค   แต่อุปสรรคครั้งนั่นทำให้ดิฉันได้ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณชาวบ้านทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล การทำกิจกรรมต่างๆ ขอขอบคุณคณทีมงาน พี่ๆทุกคนที่ให้คำแนะนำในการทำงาน การแก้ปัญหา ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่ได้ให้ความเมตรตาเห็นถึงความตั้งใจในการทำงานของดิฉัน   จึงรับดิฉันเข้ามาทำงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้เป็นอย่างมาก


 

อื่นๆ

เมนู