ชื่อบทความ : ID01-สรุปและจัดทำรูปเล่มโครงการ หมู่2 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน หมู่ 2
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวนิชาภัทร ล้อประโคน
ประเภท: นักศึกษา


จากการทำงานมาตลอดทั้งปี มีทั้งการลงพื้นที่เก็บขอมูล จนกระทั้งการลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้แก่ชุมชน ในการลงเก็บข้อมูลได้มีการนำข้อมมูลมาวิเคราะห์เพื่อประเมินความก้าวหน้าของ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พื้นที่รับผิดชอบ ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ว่ามีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด และการจัดกิจกรรมมีการประมวภาพการจัดกิจกรรม


วีดีโอ

 

อื่นๆ

เมนู