สวัสดีค่ะทุกคน บทความประจำเดือนตุลาคมของเรากลับมาแล้วค่ะ

เดือนที่แล้วเราพาไปรู้จักกับข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กันไปแล้ว เดือนนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กชช.2ค จะเป็นอย่างไรนั้น เราตามไปอ่านกันเลยค่ะ^^

ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) คืออะไรกันนะ

คือข้อมูลหมู่บ้านที่แสดงให้เห็นสภาพทั่วไป และปัญหาของ
หมู่บ้านชนบทด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สภาพแรงงาน สุขภาวะ และอนามัย ความรู้และ
การศึกษา การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยจาก
ภัยพิบัติและความเสี่ยงในชุมชน เป็นข้อมูลที่จัดเก็บทุกหมู่บ้านในชนบทเป็นประจําทุก 2 ปี

เล่มของ กชช.2ค จะแตกต่างจาก จปฐ. คือเล่มเป็นสีฟ้านั่นเองค่ะ

ข้อมูล กชช.2 ค คืออะไร - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม

ตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) มีทั้งหมด 7 ด้าน มีอะไรบ้างนั้น ตามไปชมกันเลยค่ะ

ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน คือ ที่ตั้งหมู่บ้าน จํานวนครัวเรือนและประชากร
น้ำกิน-น้ำใช้ไฟฟ้า บริการสาธารณะ

 

ด้านที่ 2 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ คือ การมีงานทํา การไปทํางานนอกตําบล การได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม การทํานาทําไร่ ทําสวน เลี้ยงสัตว์ประมง การมีที่ดินทํากิน การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน การได้รับประโยชน์จากสถานที่ท่องเที่ยว

เศรษฐศาสตร์กับการดำเนินชีวิต - krusupod61

 

ด้านที่ 3 สุขภาวะและอนามัย คือ การป่วยและการตายของเด็กและคนในหมู่บ้าน
การดูแลรักษาสุขอนามัย คนพิการ กีฬา

สุขอนามัยภาพ PNG เวกเตอร์และไฟล์ PSD | ดาวน์โหลดฟรีบน Pngtree

 

ด้ารที่ 4 ความรู้และการศึกษา คือ ระดับการศึกษาการจัดกิจกรรมของหน่วยงานราชการ/เอกชน

ไพรัช

 

ด้านที่ 5 การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน การกีฬา ปัญหาเด็กกําพร้า เด็กเร่ร่อน ความรุนแรงในครอบครัว ผู้สูงอายุที่ต้องรับภาระเลี้ยงดูครอบครัว

สู้ภัยโควิด-19 เปลี่ยนวิกฤติเป็นความยั่งยืนของชุมชน - Thaihealth.or.th | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

ด้านที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ คุณภาพดิน คุณภาพน้ำ การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น การใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการสภาพแวดล้อม

ใบความรู้ที่ 1 สิ่งแวดล้อมรอบตัว - panwadee1982

ด้านที่ 7 ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ คือ การใช้ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน การก่อความ เดือดร้อนของผู้ใช้ยาเสพติด การป้องกันปัญหายาเสพติด การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติของหมู่บ้าน

จันทบุรีจัดโครงการแจ้งเตือนภัยพิบัติ - Thaihealth.or.th | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

ประโยชน์ของข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (กชช. 2ค) คือประชาชนในแต่ละหมู่บ้านทั่วประเทศ สามารถทราบถึง คุณภาพชีวิต สภาพความเป็นอยู่และสภาพปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองว่าเป็นอย่างไรนั่นเอง

สัมมาชีพชุมชนจังหวัดสงขลา - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับข้อมูลระดับครัวเรือน พอจะเข้าใจกันบ้างไหม^^

สำหรับเดือนนี้เรามาเล่าพอคร่าว ๆ ส่วนเดือนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้น ฝากติดตามด้วยนะคะ สำหรับเดือนนี้ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

 

ที่มา   :   http://app2.cdd.go.th/rdic/Manual/bManualBook_NRD60.pdf

อื่นๆ

เมนู