สวัสดีค่ะทุกคน เดินทางมาถึงการทำงานเดือนสุดท้าย และบทความเรื่องสุดท้ายแล้ว เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับทุกบทความที่ผ่านมา วันนี้เรามาทิ้งทวนบทความด้วยกิจกรรมการอบรมของครัวเรือนโครงการพพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 จะเป็นอย่างไรนั้น ตามไปอ่านกันเลยค่ะ

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ด้วยความเชื่อมั่นในแนวทางที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ว่าสองสิ่งนี้จะนำพาประเทศให้อยู่รอด และมุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้าร่วมโครงการนี้ได้เกิดการเรียนรู้ที่เรียกว่า Learning by doing สามารถไปปรับใช้เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ปรับวิธีการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับภูมิสังคม ให้สามารถพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบร่วมกันของชุมชน ครัวเรือนเหล่านี้จะเป็นครูที่สอน หรือบอกเล่าถ่ายทอดให้คนอื่นต่อไป

สำหรับการอบรมนั้นจะจัดขึ้นทั้งหมด 5 วัน และวันที่เรานำมาเขียนบทความนั้นจะเป็นวันที่ 4 คือการลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนายเสมียน จันทร์แรม ตำบลโคกมะขาม

อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม อำเภอประโคนชัย

 

ซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนรู้ทั้งหมด 9 ฐานการเรียนรู้ และให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วมในการตอบคำถามต่าง ๆ

ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการเอามื้อสามัคคี ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบฯ นายเสมียน จันทร์แรม ตำบลโคกมะขาม

โดยในวันนี้เรามีครูพาทำ 2 ท่านมาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

   

การเอามื้อในครั้งนี้มีกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักแห้ง โดยมีครูพาทำให้ความรู้ และให้ผู้เข้าร่วมอบรมช่วยกันผสมปุ๋ยหมักตามสัดส่วนที่ต้องการ

และการทำปุ๋ยหมักรสจืด โดยใช้ต้นกล้วยเป็นวัตถุดิบในการหมัก

               

ฐานต่อไปคือการปลูกพันธุ์ไม้บริเวณแปลงของครัวเรือนต้นแบบฯ ซึ่งพันธุ์ไม้ที่ปลูกในวันนี้คือต้นมะพร้าว ต้นมะเขือ ต้นกล้วย และต้นลำใย นอกจากจะได้ปลูกต้นไม้แล้ว ยังได้ความรู้ในเรื่องของการปลูกอีกด้วยค่ะ

           

หลังจากนั้นเมื่อจบกิจกรรมเอามื้อเรียบร้อยแล้ว จึงย้ายฐานกลับมาที่ห้องประชุมเช่นเดิม เพื่อถอดบทเรียนจากกิจกรรมเอามื้อ ทุกคนระดมความคิด ช่วยกันวาดและเขียนสิ่งที่ได้รับจากการเอามื้อ และแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างสนุกสนาน

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กิจกรรมการอบรมของเรา ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่อ่านมาจนถึงตรงนี้นะคะ บทความเดือนสุดท้ายของเราก็สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณทุกท่านและหวังว่าเราจะได้พบกันอีกนะคะ^^

 

https://gnews.apps.go.th/news?news=82565

อื่นๆ

เมนู