ชื่อบทความ  ID01- ชุมชนแสลงโทนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน    ตำบลแสลงโทน   อำเภอแสลงโทน  จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ  :  นางสาวชลธิชา  แผนสมบูรณ์
ประเภท  :  ประชาชน

หลักการและเหตุผล

                การพัฒนาชุมชนแสลงโทนให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น  เป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา  ร่วมจัดทำส่งเสริมของในชุมชนในพื้นที่ตำบลแสลงโทน  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาตำบลแสลงโทนจะสมบูรณ์ได้  จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและตวามเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหา   การรักษาความสะอาด   การพัมนาสถานที่  บ้านช่อง ถนน  ตลอดจนหน้าบ้านน่ามองให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย   รวมไปจนถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด   สวยงามน่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น

                       ดังนั้น  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชาวบ้านตำบลแสลงโทนหมู่ 1 ถึง  หมู่  7 และได้เล็งเห็นและมีความจำเป็นที่จะอาศัยความร่วมมือร่วมใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปในทางเดียวกัน  โดยมีการจัดทำหน้าบ้านน่าอยู่  น่ามอง  ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย  รวมไปจนถึงความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

             1.  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ชาวบ้านในการรักษาความสะอาด

                 2.  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน

                 3.  เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค

                 4.  เพื่อให้บ้านเรือน หมู่บ้านชุมชนตำบลแสลงโทนน่าอยู่   น่ามอง


รูปภาพประกอบ

       

 

 

อื่นๆ

เมนู