ชื่อบทความ : ID01 -บริบทหมู่บ้าน หมู่2 ตำบลแสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน หมู่ 2

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวนิชาภัทร ล้อประโคน

ข้อมูลทั่วไป (บริบทชุมชน)


จากการได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.   ณ ต.แสลงโทน  อ.ประโคนชัย   จ.บุรีรัมย์ พบว่าบ้านแสลงโทน มีการอาศัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 1,500 ปี และมีการทิ้งร้างไประยะหนึ่ง จึงมีชุมชนในละแวกใกล้เคียงเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยซ้อนทับชุมชนเมืองโบราณเดิม ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2478 เริ่มมีการศึกษาจากกรมศิลปากร จากภาพถ่ายทางอากาศเมืองโบราณแสลงโทนมีรูปวงกลมรี มีกำแพงดินและคูเมืองกั้นล้อมรอบเป็นกำแพงเมือง 3 ชั้น ปัจจุบันเหลือเพียงชั้นเดียว มีอาณาเขต จดกับเขตหมู่ 4ตำบลแสลงโทนทางทิศเหนือ จดเขตตำบลบ้านไทรทางทิศใต้  จดเขตหมู่ 4ตำบลแสลงโทน ทางทิศตะวันออก จดกับตำบลสี่เหลี่ยมทางทิศตะวันตก มีภาษาถิ่น คือ ภาษาเขมร  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะพื้นที่เป็นเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีจำนวนประชากร 1,400คน  บ้านเรือนมีลักษณะเรียงชิดติดกันบางพื้นที่แออัด บางพื้นที่เป็นบ้านเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา จากการได้สอบถามข้อมูลจากประชาชนในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้ หลังจากที่ได้พูดคุย ซักถาม ข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางได้ให้มา พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ของบ้านแสลงโทน หมู่ที่ 2 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น การทำนา การปลูกมันสำปะหลัง เป็นต้น บางส่วนจะปลูกอ้อย ปลูกผักสวนครัว อาชีพเสริมคือรับจ้างทั่วไป และประชากรบางส่วนว่างงานไม่มีงานทำ ส่วนในเรื่องของโรคโควิด-19 พบว่าการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันมีความยุ่งยากมากขึ้น ในการออกไปสถานที่ไกลๆหรือประชุมในเรื่องต่างๆชาวบ้านให้ความร่วมมือในการใส่หน้ากากอนามัยเป็นอย่างดี

จากการลงพื้นที่ในครั้้งนี้มีความประทับใจเรื่องที่ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล  ถามไถ่อย่างเป็นกันเอง  มีการรักษาระยะห่าง สวมใส่หน้ากากระหว่างการให้ข้อมูล และประทับใจประวัติหมู่บ้านที่มีเรื่องราวความเป็นมาประมาณ1,500ปีแผนที่ : https://goo.gl/maps/FRjyoSs2srm4qTjh6

อื่นๆ

เมนู