ชื่อบทความ : การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบริบทชุมชนแบบฟอร์ม 01,02 ของหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน ต.แสลงโทน  อ.ประโคนชัน  จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวสมจิต อัมรารัมย์


ข้อมูลทั่วไป (บริบทของหมู่บ้าน)
          บ้านแสลงโทนเป็นหมู่บ้านที่มีอายุมากกว่า200ปี 
ทิศเหนือ จดเขตตำบลเสม็ด และตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทิศใต้ จดเขตตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย  ทิศตะวันออก จดเขตตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย
ทิศตะวันตก จดเขตตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย   มีประชากรประมาณ 6,224  คน  1,810 ครัวเรือน มีแหล่งน้ำและกำแพงดินรอบ ๆ หมู่บ้านลักษณะบ้านเรือนมีบ้านติด ๆ กัน มีแหล่งนำ้ลอมรอบหมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาและทำงานก้อสร้าง
มีชมรมฌาปนกิจ  และกองทุนหมู่บ้านประเพณีประจำปีมีแห่ตาปู่มีการจัดทุก ๆ ปี   ภาษาที่ใช้ คือภาษาเขมร


สิ่งที่น่าสนใจ/การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
ความประทับใจ
ผู้นำให้ความร่วมมือ  บริบทครัวเรือนแต่ละหลังมีความเป็นระเบียบ บริเวณหน้าบ้านมีความสะอาด
และมีความร่มเย็น ชาวบ้านประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น การทอเสื่อกก   ทอผ้าฝ้าย     การทอผ้าใช้กีแบบทอมือแบบโบราณ
พบว่าคนทอผ้าส่วนมากมีอายุมาก   พบปราชญ์ทางด้านทอผ้าคุณยายเคย   แผ้วพลสง     อายุ  73  ปี   อยู่บ้านเลขที่   132  หมู่ 1
ท่านทอผ้าเป็นตั้งแต่อายุ  18  ปี   เรียนรู้มาจากมารดาท่าน   คุณแม่เคยท่านชื่นชอบการทอผ้าเป็นอย่างมาก ท่านมีความสุขที่ได้ทอผ้า    อนุรักษ์สืบสานให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป

 


ภาพประกอบกิจกรรม : การลงพื้นที่สำรวจแบบฟอร์ม  01,02  หมู่ที่ 1  ,4   


แหล่งอ้างอิง : ตำบลแสลงโทน


อื่นๆ

เมนู