ชื่อบทความ  การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ม.1บ้าน แสลงโทน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
พื้นที่  บ้านแสลงโทน ม.1
ชื่อเจ้าของบทความ นาย สุทธิพงษ์ อุ่นจิตต์


ข้อมูลทั่วไป บริบทของหมู่บ้าน    
       การลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้าน แสลงโทน ต. แสลงโทน อ.ประโคนชัย หมู่1 หมู่4 บ้านแสลงโทนเป็นชุมชนโบราณสันนิฐานว่ามีอายุประมาณ1500ปี สมัยทวารวดี จะมีสระน้ำและกำแพงดินล้อมรอบหมู่บ้าน ลักษณะบ้านเรือนจะเป็นชุมชนที่แออัดและมีประชากรเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจะมีอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลักรองลงมาก็จะเป็นอาชีพก่อสร้าง และมีชาวบ้านบางกลุ่มมีอาชีพการจักรสานและทอผ้าเป็นอาชีพเสริม  ทุกๆปีจะมีประเพณีแห่ตาปู่ปีละครั้ง และจะมีชมรมผู้สูงอายุภาษาที่ใช้เป็นภาษาเขมร

สิ่งที่ประทับใจเกี่ยวกับหมู่บ้าน

มีกำแพงดินและสระน้ำล้อมรอบหมู่บ้านซึ้งเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

อื่นๆ

เมนู