ชื่อบทความ : วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเเสลงโทน หมู่ที่ 3
พื้นที่ : หมู่ที่ 3 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
เจ้าของบทความ : นายธีระวัฒน์ ล้อประโคน


บริบทหมู่บ้าน : บ้านเเสลงโทนเป็นชุมชนที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานมายาวนานตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายมีการขุดคูน้ำหรือคูเมืองละลม เป็นคูเมืองเก่าล้อมรอบชุมชนและกำแพงดินเป็น 3 ชั้น เพื่อใช้ป้องกันภัยศัตรู ผู้รุกราน และเพื่อกักเก็บน้ำและอาหาร ลักษณะของผังเมืองจะเป็นรูปวงรีวางตามแนวตะวันออก ตะวันตก ขนาดสูงของกำแพงดิน 5-7 เมตร มีศาลปู่เจ้าหรือกระท่อมเมียะตาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพบูชาซึ่งทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีการทําพิธีบวงสรวงทําบุญอุทิศเเด่บรรพบุรุษ เเละเเห่ตาปู่ตาจ๊ะห์เซราะ ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเเสลงโทนเป็นคนไทยเชื้อสายเขมร ทําให้หมู่บ้านเเสลงโทนมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เเละบ่งบอกถึงความเป็นคนไทยเชื่อสายเขมร เช่น พูดภาษาเขมร
ฟังเพลงกันตรึม ประเพณีการเเซนโดนตา(เซ่นผีบรรพบุรุษ)  การเฮาปลึงเซรา(เรียกขวัญข้าว) เป็นต้น
จากการลงพื้นที่สํารวจเเละเก็บข้อมูลในชุมชนพบว่า ชุมชนมีลักษณะบ้านเรือนอยู่ติดๆกัน มีทั้งเเบบบ้านสมัยใหม่ที่ทําจากปูนเเละบ้านสมัยเก่าซึ่งจะทําจากไม้ มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ทํานา เลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างดี เเละเมื่อว่างเว้นจากฤดูการทํานาหรือในเวลาว่างบางครัวเรือนจะมีการหารายได้เสริมจากการทอเสื่อ เก็บดอกนางนวลตามทุ่งนามาขาย เป็นต้น

สิ่งที่ประทับใจ : จากการลงพื้นที่สํารวจเเละเก็บข้อมูลทําให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ได้คิดวางเเผนปรึกษาหารือ รวมทั้งการทํางานเป็นทีมกับเพื่อนร่วมงาน ได้เห็นได้เรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนบ้านเเสลงโทน หมู่ที่3 ซึ่งมีความเเตกต่างกันออกไปตามบริบทของเเต่ละครอบครัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นประสบการณ์ที่จะนําไปใช้ในการทํางานต่อไป

ภาพประกอบกิจกรรม : การลงพื้นที่สํารวจเเละเก็บข้อมูล

 

 

อื่นๆ

เมนู