ชื่อบทความ : สิ่งที่พบเห็นเเละความประทับใจในการลงพื้นที่สํารวจข้อมูล หมู่ที่ 3 ตําบลเเสลงโทน อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่ : หมู่ที่ 3 ตําบลเเสลงโทน อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นายธีระวัฒน์ ล้อประโคน


สิ่งที่เห็นและประทับใจ : จากการลงพื้นที่สํารวจข้อมูลพบว่า บ้านเเสลงโทนหมู่ที่ 3 มีลักษณะชุมชนทที่มีบ้านเรือนติดๆกันหนาเเน่น ซึ่งมีคูคลองหนองนํ้า เเละกําเเพงดินโบราณซึ่งในอดีตใช้เป็นกําเเพงป้องกันการโจมตีจากข้าศึก ในชุมชนมีถนนคอนกรีต ไฟฟ้า เเละระบบนํ้าประปาเพรียบพร้อม เเต่สิ่งที่ขาด คือระบบร่องระบายนํ้าซึ่งยังไม่ดีนักเวลาฝนตกมักมีนํ้าท่วมขัง ลักษณะบ้านเรือนมีทั้งบ้านไม้เเบบเก่า เเละบ้านที่สร้างด้วยปูน หรือด้านล่างเป็นปูนด้านบนเป็นไม้ บางครัวเรือนมียุ้งฉางสร้างด้วยไม้ใช้เก็บข้าวเปลือกหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกรทํานาข้าวซึ่งจะทําปีละครั้ง ช่วงเดือน พฤษภาคม-ธันวาคม ซึ่งผลผลิตที่ได้จะนําไปขายบางส่วน เเละเก็บไว้ทําเป็นเมล็ดพันธุ์ในปีต่อไป บางครัวเรือนมีการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเช่น โค กระบือ เป็น ไก่ สุนัข เป็นต้น ชาวบ้านบางคนก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไป หรือค้าขาย บางครัวเรือนมีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทอเสื่อ ซึ่งจะทอไว้ใช้ในครัวเรือนเป็นหลัก เเต่ก็มีบางส่วนที่จําหน่าย สิ่งประทับใจคือ นํ้าใจของเพื่อนร่วมงาน เเละการให้ความร่วมมือในการสํารวจเเละเก็บข้อมูลของชาวบ้าน

ปัญหาและอุปสรรคในการเก็บข้อมูล : ในการลงพื้นที่จะพบปัญหาที่เด่นชัดที่สุดเลย คือ ในครัวเรือนไม่มีใครอยู่ ซึ่ง อาจจะออกไปทํางาน ไปธุระ ปัญหาประการต่อไป คือ บางครัวเรือนไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่ง อาจจะเกิดจากการไม่ไว้ใจไม่เข้าใจในโครงการ หรือ ไม่สะดวกในการให้ข้อมูลซึ่งก็มีเหตุผลเเตกต่างกันไปของเเต่ละบุคคล

การแก้ปัญหา : เเก้ปัญหาโดยการหาช่วงเวลาในการลงพื้นที่ใหม่ เช่น ออกสํารวจตอนเช้าๆ ก่อนที่ชาวบ้านจะไปทํางาน หรือ สํารวจช่วงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่ชาวบ้านกลับจากการทํางาน อธิบายถึงที่มาของโครงการให้ชาวบ้านเข้าใจ 

ภาพประกอบกิจกรรม : ภาพการลงพื้นที่

คลิปวีดีโอ

 

อื่นๆ

เมนู