ชื่อบทความ : ID02 – กิจกรรม “U2T COVID-19 WEEK ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด” ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวกุลสตรี อุ้มรัมย์

ประเภท : นักศึกษา

ข้าพเจ้า นางสาวกุลสตรี อุ้มรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ผลการปฎิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 มีดังนี้

กิจกรรมมอบของให้กับโรงเรียนโคกย่างและวัดโคกย่าง

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดผลกระทบกับวิถีชีวิตที่เป็นอยู่กับประชาชน เพราะเป็นโรคใหม่ ประชาชนยังไม่มีความรู้และแนวทางในการป้องกัน และยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งมีราคาสูง จึงเสี่ยงต่อการติดต่อโรคได้ ดิฉันได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการรณรงค์ในโครงการ “U2T  COVID-19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด ” ทางคณะอาจารย์และทีมงานทราบถึงปัญหาภายในชุมชนยังขาด สิ่งของและอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อ COVID -19 คณะอาจารย์และทีมงานได้มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อจำนวนหนึ่งให้กับ ทางโรงเรียนซึ่งทางคณะครูของโรงเรียนโคกย่าง ได้ให้การต้อนรับและสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี และได้เดินทางไปที่วัดโคกย่างเพื่อถวายสิ่งของที่วัดบ้านโคกย่างและปัดกวาดทำความสะอาดบริเวณภายในวัดบ้านโคกย่าง และทีมงานได้ถวายสิ่งของต่างๆ เช่น น้ำดื่ม สเปรย์แอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ให้กับทางวัด

รูปกิจกรรมมอบของให้โรงเรียนโคกย่าง

                                      

รูปกิจกรรมมอบของให้วัดโคกย่าง

     

กิจกรรมทำเจลแอลกอฮอล์และทำหน้ากากอนามัย

คณะอาจารย์ประจำตำบลโคกย่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดอบรมสอนการทำเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้กับทีมงานและประชาชนที่สนใจภายในในตำบลโคกย่าง โดยมีวิทยากรมาฝึกสอนให้กับทีมงานประจำตำบลโคกย่างและประชาชนในชุมชนโคกย่างเพื่อที่ประชาชนจะสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพหรือทำไว้ใช้เองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 

รูปกิจกรรมทำเจลแอลกอฮอล์และทำหน้ากากอนามัย

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยกลุ่ม : สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู