ชื่อบทความ :  ID02 – ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบฟอร์ม 01และ02 เพิ่มเติมประจำเดือนมีนาคม บ.ตะแบก ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย
ชื่อหมู่บ้าน : บ.ตะแบก ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : ชโนดม ชนะประโคน


การลงสำรวจ/เก็บข้อมูล
ข้าพเจ้านายชโนดม ชนะประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงาน โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน เกี่ยวกับภาวะด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยตำบลโคกย่างมีทั้งหมด 9 หมู่บ้านด้วยกันข้าพเจ้าและทีมได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านตะแบก ตำบลโคกย่าง โดยข้าพเจ้าและทีมได้ทำการลงสำรวจและเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2564 เป็นต้นมา
ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทำการสอบถามข้อมูลตามแบบสอบถามเพิ่มเติมในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ตามเอกสารแบบฟอร์ม 01 (แบบสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือนและชุมชน) แบบฟอร์ม 02 (แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19) โดยหมู่ที่1 ได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน มีจำนวนบ้านเลขที่ทั้งหมด 182 หลังคาเรือน ลงสำรวจได้ 149 หลังคาเรือน และยังไม่เก็บอีก 10 หลังคาเรือน (ฝากเอกสารไว้เพราะไม่ค่อยอยู่บ้าน)  บ้านที่มีบ้านเลขที่แต่เจ้าบ้านไม่อยู่ 23 หลังคาเรือน และหมู่ที่1 มีบ้านหลังเดียวแต่มี 2 เลขที่หลายหลังคา และ บางบ้านรื้อไปแล้วแต่มีบ้านเลขที่อยู่ จำนวนหลังคาเรือนไม่ตรงกับข้อมูลที่ได้มาจาก อบต. และจากการสำรวจพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพตามลำดับดังนี้ เป็นเกษตร ทำนาเป็นหลัก รองลงมาทำอาชีพปลูกผักเพื่อค้าขาย และอาชีพรับราชการ โดยการลงเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ประจวบ นาประโคน และผู้ช่วยรัชนี ชนะประโคน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตะแบก
อื่นๆ

เมนู