ชื่อบทความ : ID02 – ลงพื้นที่สำรวจ หมู่7 บ้านตะโก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านตะโก หมู่ 7 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้เขียนบทความ : นาย พิพัฒน์ ชัยวิเศษ


ข้อมูลบริบทชุมชนตำบล
ตำบลโคกย่างแยกมาจากตำบลจระเข้มาก เมื่อปี พ.ศ. 2511 ซึ่งประกอบไปด้วยหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน และตำบลโคกย่างได้ยกฐานะเป็น อบต. เมื่อปี พ.ศ. 2539 ตำบลโคกย่างอยู่ห่างจากอำเภอประโคนชัย 7 กม. ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ 50 กิโลเมตร เขตการปกครองมีพื้นที่ประมาณ 44 ตารางกิโลเมตร หรือ  27,500 ไร่  พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ดินร่วนปนทราย และบางที่เป็นดินเหนียว จำนวนประชากรทั้งหมดในตำบลโคกย่างทั้งสิ้น 4,307 คน

เขตการปกครอง : พื้นที่รับผิดชอบจำนวน 9 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ 1 บ้านตะแบก
หมู่ 2 บ้านโคกย่าง
หมู่ 3 บ้านบัวพระ
หมู่ 4 บ้านตาจรู๊ก
หมู่ 5 บ้านเก็ม
หมู่ 6 บ้านโคกสูง
หมู่ 7 บ้านตะโก
หมู่ 8 บ้านโคกเบง
หมู่ 9 บ้านกันตุยจูน

ประชากร : จำนวนประชากรทั้งหมดในตำบลโคกย่างและหมู่บ้านในการปกครองรวมทั้งสิ้น 4,307 คน ชาย 2,095 คน หญิง 2,212 คนจำนวนหลังคาเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,187 หลังคาเรือน

ภาษาที่ใช้ : ประชาชนส่วนใหญ่เกือบ100เปอร์เซนต์เป็นชาวเขมรถิ่นไทย และใช้ภาษาเขมรถิ่นไทยในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
       ผม นายพิพัฒน์ ชัยวิเศษ  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในกลุ่ม ID02 – ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัยเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ผมได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เพื่อเก็บแบบฟอร์ม 01 และ 02 พื้นที่รับผิดชอบบ้านตะโก หมู่ 7 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งแบบฟอร์ม 01 จะเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 และแบบฟอร์ม 02 จะเป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ทั้งยังได้ลงพื้นที่เก็บแบบฟอร์ม 06 ซึ่งเป็นแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases)

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้พบว่าคนในชุมชนมีอาชีพเกษตรกร และทำนาส่วนใหญ่ รอบๆบริเวณชุมชนจะล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาทางด้านทิศใต้ของหมู่บ้านก็จะอยู่ไกล้กับเขาพนมรุ้งอ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

ภาพการลงพื้นที่

   

   


 

 

อื่นๆ

เมนู