ชื่อบทความ ID02 – ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านตะแบก หมู่ 1 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความนายชโนดม ชนะประโคน


ข้อมูลทั่วไป (บริบทชุมชน)
               ตำบลบลโคกย่าง ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอประโคนชัย ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 6 กิโลเมตร อนาเขตการปกครองมีเนื้อที่ทั้งหมด 44.00 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,500 ไร่ มีหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 4,306 คน 1,220 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพตามลำดับดังนี้ อาชีพเกษตรกร อาชีพรับจ้าง อาชีพค้าขาย และอาชีพรับราชการ

ประวัติพื้นที่อณาเขต
ทิศเหนือ : มีอาณาเขตติดกับ ต.ประทัดบุ และ ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ทิศใต้ มีอาณาเขตติดกับ ต.ปังกู และ ต.จระเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดกับ ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดกับ ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

เขตการปกครอง : พื้นที่รับผิดชอบจำนวน 9 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ 1 บ้านตะแบก
หมู่ 2 บ้านโคกย่าง
หมู่ 3 บ้านบัวพระ
หมู่ 4 บ้านตาจรู๊ก
หมู่ 5 บ้านเก็ม
หมู่ 6 บ้านโคกสูง
หมู่ 7 บ้านตะโก
หมู่ 8 บ้านโคกเบง
หมู่ 9 บ้านกันตุยจูน

ประชากรจำนวนประชากรทั้งหมดในตำบลโคกย่างและหมู่บ้านในการปกครองรวมทั้งสิ้น 4,307 คน ชาย 2,095 คน หญิง 2,212 คนจำนวนหลังคาเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,187 หลังคาเรือน

ลักษณะบ้านเรือนบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านที่สร้างจากไม้

อาชีพหลักประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำนา ค้าขาย

อาชีพเสริม : ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

ภาษาที่ใช้ ประชาชนส่วนใหญ่เกือบ100เปอร์เซนต์เป็นชาวเขมรถิ่นไทย และใช้ภาษาเขมรถิ่นไทยในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน


การลงสำรวจ/เก็บข้อมูล
ข้าพเจ้านายชโนดม ชนะประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
               ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงาน โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน เกี่ยวกับภาวะด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยตำบลโคกย่างมีทั้งหมด 9 หมู่บ้านด้วยกันข้าพเจ้าและทีมได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านตะแบก ตำบลโคกย่าง โดยข้าพเจ้าและทีมได้ทำการลงสำรวจและเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2564 เป็นต้นมา
               ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทำการสอบถามข้อมูลตามแบบสอบถาม ตามเอกสารแบบฟอร์ม 01 (แบบสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือนและชุมชน) แบบฟอร์ม 02 (แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19) และได้ทำการสำรวจข้อมูลเพื่อที่จะนำไปพัฒนาในด้านต่างๆและความต้องการของชุมชนดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอนำข้อมูลการสำรวจดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางในระบบเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในการที่จะพัฒนาชุมชนต่อไป.


รูปภาพการลงปฎิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู