1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย
  4. ID02 : การจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน เวทีถอดบทเรียนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์

ID02 : การจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน เวทีถอดบทเรียนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์

ชื่อบทความ : การจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน เวทีถอดบทเรียนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และ การพัฒนา เพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
เขียนโดย : นายชโนดม ชนะประโคน (ประเภท บัณฑิตจบใหม่)
พื้นที่
: โรงเรียนบ้านโคกย่าง หมู่ 2 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์


กิจกรรมที่ 1 การจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน เวทีถอดบทเรียนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
                    โครงการ การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สถานที่ ณ โรงเรียนบ้านโคกย่าง ตำบลโคกย่างได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน เวทีถอดบทเรียนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน   ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการสรุปโครงการดังนี้

                    1.การพัฒนาสัมมาชีพและการสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) สำรวจข้อมูลพื้นฐาน/วิเคราะห์ข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ชื่อกิจกรรม อบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

รูปภาพประกอบ


                    2.การพัฒนาสัมมาชีพและการสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) สำรวจข้อมูลพื้นฐาน/วิเคราะห์ข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ชื่อกิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด และ อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ การรับรองมาตรฐาน (อย/มผช.)

รูปภาพประกอบ


                    3.การสร้างและพัฒนา CREATIVE Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) โดยใช้ชื่อกิจกรรม อบรมเชิงปฎิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ (เส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน นักเล่าเรื่อง การเขียนโฆษณา เขียนเนื้อหาสินค้า เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว

รูปภาพประกอบ


                    4.การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) โดยใช้ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมให้ความรู้เพื่อการปฎิบัติตนอย่างถูกหลักสุขภาวะตามนโยบาย 6 อ สำหรับการหนุนเสริมคุณภาพชีวิต ด้วยการดูแลสุขภาพคนในตำบล เพิ่มภูมิคุ้มกันต้าน COVID-19  และ กิจกรรมเฝ้าระวัง COVID-19 ทำหน้ากากผ้าป้องันเชื้อโรค การผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมถึงกิจกรรมจิตอาสาที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ร่วมกับชุมชน การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะ ร่วมกับชุมชนจิตอาสา

รูปภาพประกอบ


                    5.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy ( การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) โดยใช้ชื่อกิจกรรม อบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (การทำปุ๋ยชีวภาพ/การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือน/การปลูกผักปลอดสาร)

รูปภาพประกอบ


กิจกรรมที่ 2  อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์

โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ศิริวรรณ ป้ายโคกสูง (อ.นิ่ม) มีการสอนเกี่ยวกับการจัดทำรูปแบบการขายออนไลน์ใน Facebook  เช่น
1.รูปแบบการโพสขาย
2.กลุ่มเป้าหมาย
3.การถ่ายภาพอย่างไรให้น่าสนใจ
4.รวมถึงลองทำเพสชื่อชุมชนโคกย่างใน Facebook


โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัด

อื่นๆ

เมนู